1. Tada pristupiše kæeri Selofhada, sina Heferova, sina Gileadova, sina Makirova, sina Manašeova iz roda Josipova sina Manašea. A imena kæeri bila su: Mahla, Noa, Hogla, Milka i Tirsa.

2. One stanu pred Mojsija, pred sveæenika Eleazara, pred glavare i svu zajednicu na ulazu u Šator sastanka pa reknu:

3. "Naš je otac umro u pustinji. Nije pripadao družini što se pobunila protiv Jahve - Korahovoj družini - nego je umro od svoga vlastitoga grijeha. Sinova nije imao.

4. Zašto bi se odstranilo ime našega oca iz njegova roda? Buduæi da nije imao sina, daj nama posjed meðu braæom našega oca!"

5. Mojsije iznese njihov sluèaj pred Jahvu.

6. A Jahve reèe Mojsiju:

7. "Selofhadove kæeri pravo kažu. Treba svakako da im dadneš posjed koji æe biti njihova baština meðu braæom njihova oca. Prenesi na njih baštinu njihova oca.

8. Nadalje, reci Izraelcima: 'Kad koji èovjek umre a ne imadne sina, prenesite njegovu baštinu na njegovu kæer.

9. Ne imadne li ni kæeri, predajte baštinu njegovoj braæi.

10. Ako ne imadne ni braæe, njegovu baštinu podajte braæi njegova oca.

11. Ako mu otac ne imadne braæe, baštinu njegovu podajte najbližem roðaku njegova roda: neka je on uzme u posjed.' Neka to bude zakonska odredba Izraelcima, kako je Jahve naredio Mojsiju."

12. Jahve reèe Mojsiju: "Popni se na ovo brdo Abarim i razgledaj zemlju koju dajem Izraelcima.

13. A kad budeš razgledao, pridružit æeš se svojim precima i ti, kako se pridružio i tvoj brat Aron.

14. Jer ste se u pobuni zajednice u pustinji Sin usprotivili mojim ustima umjesto da vodom oèitujete moju svetost pred njihovim oèima." (To su Meripske vode kod Kadeša u Sinskoj pustinji.)

15. A Jahvi Mojsije progovori ovako:

16. "Neka Jahve, Bog duhova u svakom tijelu, postavi èovjeka nad ovom zajednicom

17. koji æe pred njom izlaziti; koji æe pred njom stupati; koji æe je izvoditi i uvoditi tako da Jahvina zajednica ne bude kao stado što nema pastira."

18. "Uzmi Jošuu, sina Nunova!" - reèe Jahve Mojsiju. "To je èovjek u kome ima duha. Na nj položi ruku svoju!

19. Onda ga odvedi pred sveæenika Eleazara i pred svu zajednicu te mu na njihove oèi daj naredbe!

20. Predaj mu dio svoje vlasti da ga sluša sva zajednica sinova Izraelovih.

21. Neka pristupa k sveæeniku Eleazaru, koji æe za nj tražiti odluke Urima pred Jahvom. Na njegovu zapovijed neka izlaze i na njegovu zapovijed neka ulaze, oni i svi Izraelci s njim - sva zajednica."

22. Mojsije uèini kako mu je Jahve naredio: uzme Jošuu te ga postavi pred sveæenika Eleazara i pred svu zajednicu.

23. Položi zatim na nj svoje ruke i dade mu svoje naredbe, kako je Jahve zapovjedio preko Mojsija.

“A pessoa que nunca medita é como alguém que nunca se olha no espelho e, assim, não se cuida e sai desarrumada. A pessoa que medita e dirige seus pensamentos a Deus, que é o espelho de sua alma, procura conhecer seus defeitos, tenta corrigi-los, modera seus impulsos e põe em ordem sua consciência.” São Padre Pio de Pietrelcina