Encontrados 211 resultados para: Dolazi

 • Tada odgovore Laban i Betuel: "Od Jahve to dolazi; mi tu ne možemo reæi ni da ni ne. (Knjiga Postanka 24, 50)

 • "Je li zdravo?" - opet ih upita. "Zdravo je; a evo mu dolazi kæi Rahela sa stadom", odgovore. (Knjiga Postanka 29, 6)

 • Glasnici se vrate Jakovu te mu reknu: "Bili smo kod tvoga brata Ezava; on sam dolazi ti u susret sa èetiri stotine momaka." (Knjiga Postanka 32, 7)

 • Jakov podiže oèi i opazi gdje dolazi Ezav i s njime èetiri stotine ljudi. Onda on podijeli svoju djecu meðu Leu, Rahelu i dvije sluškinje; (Knjiga Postanka 33, 1)

 • Potom sjednu da ruèaju. Kako podignu svoje oèi, opaze povorku Jišmaelaca gdje dolazi iz Gileada. Deve su im nosile mirodije, balzam i mirisavu smolu da ih preprodaju u Egipat. (Knjiga Postanka 37, 25)

 • Dolazi, evo, sedam godina velikog obilja svoj zemlji egipatskoj. (Knjiga Postanka 41, 29)

 • "Narod dolazi k meni", odgovori Mojsije, "da se s Bogom posavjetuje. (Knjiga Izlaska 18, 15)

 • ali neka ne dolazi k zavjesi niti se žrtveniku primièe jer ima manu. Neka ne skvrne mojih svetih stvari, jer sam ih ja, Jahve, posvetio.'" (Levitski zakonik 21, 23)

 • Kralj Arada, Kanaanac koji je živio u Negebu, èu da Izrael dolazi Atarimskim putem, pa navali na Izraela i neke njegove zarobi. (Knjiga Brojeva 21, 1)

 • Kad je Balak èuo da Bileam dolazi, iziðe mu u susret do grada Moaba što se nalazi na granici Arnona, na kraju podruèja. (Knjiga Brojeva 22, 36)

 • Opet progovori Gaal: "Eno silaze ljudi s visa zvana Zemljin pupak, a èeta jedna dolazi putem od Èarobnjaèkog hrasta." (Knjiga o sucima 9, 37)

 • Neka ne uživa ništa što dolazi od vinove loze, neka ne pije ni vina ni žestoka piæa, neka ne jede ništa neèisto i neka se drži svega što sam joj zapovjedio." (Knjiga o sucima 13, 14)


“Quem te agita e te atormenta é o demônio.Quem te consola é Deus”! São Padre Pio de Pietrelcina