Encontrados 254 resultados para: Grada

 • Tako ih Jahve rasu odande po svoj zemlji te ne sazidaše grada. (Knjiga Postanka 11, 8)

 • Kako zora puèe, anðeli navale na Lota govoreæi: "Na noge! Uzmi svoju ženu i svoje dvije kæeri koje su ovdje da ne budeš zatrt kaznom grada!" (Knjiga Postanka 19, 15)

 • Ali on oklijevaše. Zato ga oni uzeše za ruku, a tako i njegovu ženu i njegove dvije kæeri i - po smilovanju Jahvinu nad njim - odvedoše ih i ostaviše izvan grada. (Knjiga Postanka 19, 16)

 • Eno onamo grada; dosta je blizu da u nj pobjegnem, a mjesto je tako malo. Daj da onamo bježim - mjesto je zbilja maleno - daj da život spasim!" (Knjiga Postanka 19, 20)

 • Odgovori mu: "Uslišat æu ti i tu molbu i neæu zatrti grada o kojemu govoriš. (Knjiga Postanka 19, 21)

 • A Efron je sjedio sa sinovima Hetovim. Potom Efron, Hetit, odgovori Abrahamu da ga èuju sinovi Hetovi svojim ušima - svi koji su sjedili u vijeæu onoga grada: (Knjiga Postanka 23, 10)

 • prijeðe u vlasništvo Abrahamovo u nazoènosti sinova Hetovih, sviju koji su sjedili u vijeæu svoga grada. (Knjiga Postanka 23, 18)

 • Pusti deve da poliježu izvan grada, pokraj studenca. Bijaše veèer, kad žene izlaze da crpu vodu. (Knjiga Postanka 24, 11)

 • Evo me kraj studenca, a kæeri onih iz grada dolaze crpsti vodu; (Knjiga Postanka 24, 13)

 • Tek što su izišli iz grada - nisu bili odmakli daleko - kad Josip reèe upravitelju svoga kuæanstva: "Na noge! Poði za onim ljudima! Kad ih stigneš, kaži im: 'Zašto uzvraæate zlo za dobro? (Knjiga Postanka 44, 4)

 • "Kad iziðem iz grada", reèe mu Mojsije, "diæi æu ruke prema Jahvi, pa æe gromovi prestati, a ni tuèe više neæe biti, tako da znaš da zemlja pripada Jahvi. (Knjiga Izlaska 9, 29)

 • Otišavši od faraona, Mojsije iziðe iz grada i podigne ruke prema Jahvi. Prestane grmljavina i tuèa, a ni kiša više nije padala na zemlju. (Knjiga Izlaska 9, 33)


“Nossa Senhora recebeu pela inefável bondade de Jesus a força de suportar até o fim as provações do seu amor. Que você também possa encontrar a força de perseverar com o Senhor até o Calvário!” São Padre Pio de Pietrelcina