Encontrados 15 resultados para: Svijeænjaka

 • Na jednome kraku neka budu tri èaše u obliku bademova cvijeta, svaka s èaškom i laticama. Tako za svih šest krakova što budu izbijali iz stalka svijeænjaka. (Knjiga Izlaska 25, 33)

 • Šest je krakova izbijalo s njegovih strana: tri kraka svijeænjaka s jedne strane, a tri kraka svijeænjaka s druge strane. (Knjiga Izlaska 37, 18)

 • Na jednome kraku bile su tri èaše u obliku bademova cvijeta, svaka sa svojom èaškom i laticama. Na drugome opet kraku bile su tri èaše u obliku bademova cvijeta, svaka s èaškom i laticama. Tako je bilo na svih šest krakova što izbijahu iz svijeænjaka. (Knjiga Izlaska 37, 19)

 • A Eleazar, sin sveæenika Arona, neka se brine za ulje svijeænjaka, za mirisni kad, za trajnu prinosnicu i za ulje pomazanja; neka se brine za sve Prebivalište, za sve što je u njemu - za Svetište i njegovo posuðe." (Knjiga Brojeva 4, 16)

 • "Govori Aronu i reci mu: 'Kad budeš palio svjetionice, neka sedam svjetionica svijetli na prednjoj strani svijeænjaka.'" (Knjiga Brojeva 8, 2)

 • Aron i uèini tako: smjesti svjetionice na prednju stranu svijeænjaka, kako je Jahve Mojsiju naredio. (Knjiga Brojeva 8, 3)

 • pet svijeænjaka s desne i pet s lijeve strane pred Debirom, od èistoga zlata; cvjetove, svjetiljke, usekaèe od zlata; (Prva knjiga o kraljevima 7, 49)

 • šipke za zlatne svijeænjake sa zlatnim svjetiljkama, prema težini svakoga svijeænjaka i njegovih svjetiljaka, i za srebrne svijeænjake prema težini svakoga svijeænjaka i njegovih svjetiljaka i prema namjeni svakog svijeænjaka; (Prva knjiga Ljetopisa 28, 15)

 • Napravi deset zlatnih svijeænjaka prema propisu i stavi ih u Hekal, pet s desne strane, pet s lijeve. (Druga knjiga Ljetopisa 4, 7)

 • Tad progovorih i zapitah ga: "Što su one dvije masline desno i lijevo od svijeænjaka?" (Zaharija 4, 11)

 • Okrenuh se da vidim glas koji govoraše sa mnom. I okrenuvši se, vidjeh sedam zlatnih svijeænjaka, (Otkrivenje 1, 12)

 • a posred svijeænjaka netko kao Sin Èovjeèji, odjeven u dugu haljinu, oko prsiju opasan zlatnim pojasom; (Otkrivenje 1, 13)


“Quanto maiores forem os dons, maior deve ser sua humildade, lembrando de que tudo lhe foi dado como empréstimo.” São Padre Pio de Pietrelcina