Encontrados 1786 resultados para: Tako

 • Jakov nato priðe Raheli. Rahelu je više volio nego Leu. I tako je služio Labana još sedam godina. (Knjiga Postanka 29, 30)

 • A ona odgovori: "Evo moje sluškinje Bilhe: uði k njoj, pa neka rodi na mojim koljenima, da tako i ja steknem djecu po njoj." (Knjiga Postanka 30, 3)

 • Tada Rahela reèe: "Žestoko sam se borila sa sestrom, ali sam pobijedila." Tako mu nadjenu ime Naftali. (Knjiga Postanka 30, 8)

 • Lea uskliknu: "Koje sreæe!" Tako mu nadjenu ime Gad. (Knjiga Postanka 30, 11)

 • i Lea opet uskliknu: "Blago meni! Žene æe me zvati blaženom!" Tako mu nadjenu ime Ašer. (Knjiga Postanka 30, 13)

 • Onda Lea reèe: "Bog me obdari dragocjenim darom; sada æe mi moj muž dati darove: tÓa rodila sam mu šest sinova." Tako mu nadjenu ime Zebulun. (Knjiga Postanka 30, 20)

 • Pruæe tako isprugano postavi u korita, u pojila iz kojih se stoka napajala. A kako se stoka parila kad je na vodu dolazila, (Knjiga Postanka 30, 38)

 • Tako je i ovce Jakov bio izluèio i glave im okrenuo prema prugastima ili posve garavima što su bile u Labanovu stadu. Tako je za se namicao posebna stada koja nije miješao s Labanovim stadima. (Knjiga Postanka 30, 40)

 • Osim toga, kad bi se god dobro uzrasla stoka parila, Jakov bi stavio pruæe u korita, baš pred oèi živine, tako da se pari pred pruæem. (Knjiga Postanka 30, 41)

 • Ali ga pred kržljavu marvu nije stavljao. Tako je kržljava zapadala Labana, a dobro razvijena Jakova. (Knjiga Postanka 30, 42)

 • Èovjek se tako silno obogatio, stekao mnogu stoku, sluge i sluškinje, deve i magarad. (Knjiga Postanka 30, 43)

 • Tako je Bog uzimao blago od vašeg oca pa ga meni davao. (Knjiga Postanka 31, 9)


“Sigamos o caminho que nos conduz a Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina