Encontrados 22 resultados para: Uèinite

 • Njihov otac Izrael reèe im: "Kad je tako, neka bude, ali uèinite ovo: metnite u torbe najbiranijih proizvoda ove zemlje i ponesite na dar onom èovjeku: nešto balzama, nešto meda i mirodija, mirisne smole, pa lješnjaka i badema. (Knjiga Postanka 43, 11)

 • A naredi i ovo: 'Ovako uèinite: Iz zemlje egipatske potjerajte kola za svoju djecu i svoje žene, uzmite oca i doðite. (Knjiga Postanka 45, 19)

 • A kad je prošlo vrijeme oplakivanja, Josip reèe onima u dvoru faraonovu: "Uèinite mi milost i prenesite faraonu ovo: (Knjiga Postanka 50, 4)

 • Neæe li, ako je uèinite neèistom, zemlja ispljuvati i vas kako je ispljuvala narod koji je bio prije vas? (Levitski zakonik 18, 28)

 • koliko ih god prinesete, za svako pojedino tako uèinite, veæ prema njihovu broju. (Knjiga Brojeva 15, 12)

 • Uèinite ovo: uzmite kadionike, Korah i sva njegova družina; (Knjiga Brojeva 16, 6)

 • Nego ovako uèinite prema njima: porušite njihove žrtvenike, porazbijajte njihove stupove, njihove ašere poèupajte a njihove kumire spalite. (Ponovljeni zakon 7, 5)

 • uèinite mu onako kako je on kanio svome bratu. Iskorijeni zlo iz svoje sredine! (Ponovljeni zakon 19, 19)

 • Kad jednom osvojite grad, spalite ga ognjem. Uèinite to po Jahvinoj zapovijedi. Pazite, to vam zapovjedih." (Jošua 8, 8)

 • popne se na Salmonsku goru sa svom vojskom svojom. Uzevši u ruke sjekiru, odsjeèe granu od drveta, podiže je i metnu sebi na rame. A ljudima zapovjedi: "Što vidjeste da sam ja uèinio, uèinite brzo i vi." (Knjiga o sucima 9, 48)

 • I poruèiše Nahašu: "Sutra æemo izaæi k vama, pa uèinite s nama što vam bude drago." (Prva knjiga o Samuelu 11, 10)

 • Uèinite to sada, jer je Jahve rekao o Davidu ovo: 'Rukom svoga sluge Davida izbavit æu svoj narod Izraela iz ruke filistejske i iz ruku svih njegovih neprijatelja.'" (Druga knjiga o Samuelu 3, 18)


“Comunguemos com santo temor e com grande amor.” São Padre Pio de Pietrelcina