Encontrados 613 resultados para: bilo

 • još nije bilo nikakva poljskoga grmlja po zemlji, još ne bijaše niklo nikakvo poljsko bilje, jer Jahve, Bog, još ne pusti dažda na zemlju i nije bilo èovjeka da zemlju obraðuje. (Knjiga Postanka 2, 5)

 • Kad je Adamu bilo sto i trideset godina, rodi mu se sin njemu slièan, na njegovu sliku; nadjenu mu ime Šet. (Knjiga Postanka 5, 3)

 • Kad je Šetu bilo sto i pet godina, rodi mu se Enoš. (Knjiga Postanka 5, 6)

 • Kad je Enošu bilo devedeset godina, rodi mu se Kenan. (Knjiga Postanka 5, 9)

 • Kad je Kenanu bilo sedamdeset godina, rodi mu se Mahalalel. (Knjiga Postanka 5, 12)

 • Kad je Mahalalelu bilo šezdeset i pet godina, rodi mu se Jered. (Knjiga Postanka 5, 15)

 • Kad je Jeredu bilo sto šezdeset i dvije godine, rodi mu se Henok. (Knjiga Postanka 5, 18)

 • Kad je Henoku bilo šezdeset i pet godina, rodi mu se Metušalah. (Knjiga Postanka 5, 21)

 • Kad je Metušalahu bilo sto osamdeset i sedam godina, rodi mu se Lamek. (Knjiga Postanka 5, 25)

 • Eberu su se rodila dva sina: jednomu bješe ime Peleg, jer se za njegova vijeka zemlja razdijelila. Njegovu je bratu bilo ime Joktan. (Knjiga Postanka 10, 25)

 • Ovo su potomci Šemovi: Kad je Šemu bilo sto godina - dvije godine poslije Potopa - rodi mu se Arpakšad. (Knjiga Postanka 11, 10)

 • Kad je Arpakšadu bilo trideset i pet godina, rodi mu se Šelah. (Knjiga Postanka 11, 12)


“Todas as graças que pedimos no nome de Jesus são concedidas pelo Pai eterno.” São Padre Pio de Pietrelcina