Encontrados 25 resultados para: evanðelja

 • Poèetak Evanðelja Isusa Krista Sina Božjega. (Evanðelje po Marku 1, 1)

 • Tko hoæe život svoj spasiti, izgubit æe ga; a tko izgubi život svoj poradi mene i evanðelja, spasit æe ga. (Evanðelje po Marku 8, 35)

 • Reèe Isus: "Zaista, kažem vam, nema ga tko ostavi kuæu, ili braæu, ili sestre, ili majku, ili oca, ili djecu, ili polja poradi mene i poradi evanðelja, (Evanðelje po Marku 10, 29)

 • Nakon duge raspre ustade Petar i reèe im: "Braæo, vi znate kako me Bog od najprvih dana izmeðu vas izabra da iz mojih usta pogani èuju rijeè evanðelja i uzvjeruju. (Djela apostolska 15, 7)

 • Ne stidim se, uistinu, evanðelja: ono je snaga Božja na spasenje svakomu tko vjeruje - Židovu najprije, pa Grku. (Poslanica Rimljanima 1, 16)

 • Ali nisu svi poslušali blagovijesti - evanðelja! Zaista, Izaija veli: Gospodine, tko povjerova našoj poruci? (Poslanica Rimljanima 10, 16)

 • U pogledu evanðelja oni su, istina, protivnici poradi vas, ali u pogledu izabranja oni su ljubimci poradi otaca. (Poslanica Rimljanima 11, 28)

 • da budem bogoslužnik Krista Isusa meðu poganima, sveæenik evanðelja Božjega te prinos pogana postane ugodan, posveæen Duhom Svetim. (Poslanica Rimljanima 15, 16)

 • Tako je i Gospodin onima koji evanðelje navješæuju odredio od evanðelja živjeti. (Prva poslanica Korinæanima 9, 14)

 • Jer što navješæujem evanðelje, nije mi na hvalu, ta dužnost mi je. Doista, jao meni ako evanðelja ne navješæujem. (Prva poslanica Korinæanima 9, 16)

 • A sve èinim poradi evanðelja da bih i ja bio suzajednièar u njemu. (Prva poslanica Korinæanima 9, 23)

 • Kada doðoh u Troadu poradi evanðelja Kristova, premda mi se otvoriše vrata u Gospodinu, (Druga poslanica Korinæanima 2, 12)


“O verdadeiro servo de Deus é aquele que usa a caridade para com seu próximo, que está decidido a fazer a vontade de Deus a todo custo, que vive em profunda humildade e simplicidade”. São Padre Pio de Pietrelcina