Encontrados 43 resultados para: faraona

 • Ali Jahve udari faraona i njegov dom velikim nevoljama zbog Abramove žene Saraje. (Knjiga Postanka 12, 17)

 • Faraon odmah pošalje po Josipa; izvuku ga brže-bolje iz tamnice; ošišaju mu kosu, obuku novo odijelo i on stupi pred faraona. (Knjiga Postanka 41, 14)

 • Josipu je bilo trideset godina kad je stupio u službu faraona, kralja egipatskog. A otišavši Josip ispred faraona, putovao je po svoj zemlji egipatskoj. (Knjiga Postanka 41, 46)

 • Ovako æu vas iskušati: odavde, tako mi faraona, neæete iziæi ako vaš najmlaði brat ne doðe ovamo! (Knjiga Postanka 42, 15)

 • Pošaljite jednoga izmeðu sebe da vam dovede brata, a vi ostali u zatvor! Tako æu iskušati vaše rijeèi i vidjeti je li u vas istina ili nije. Inaèe, tako mi faraona, vi ste uhode!" (Knjiga Postanka 42, 16)

 • Zatim Josip reèe svojoj braæi i oèevoj obitelji: "Otiæi æu i obavijestiti faraona; reæi æu mu: 'Moja braæa i obitelj moga oca, koji su bili u zemlji kanaanskoj, došli su k meni. (Knjiga Postanka 46, 31)

 • Ode, dakle, Josip te obavijesti faraona: "Moj otac i moja braæa stigoše sa svojim ovcama i govedima i sa svime što imaju iz zemlje kanaanske, i eno ih u gošenskom kraju." (Knjiga Postanka 47, 1)

 • Josip onda dovede svoga oca Jakova faraonu. Jakov blagoslovi faraona. (Knjiga Postanka 47, 7)

 • Onda Josip reèe svijetu: "Buduæi da sam danas za faraona prekupio i vas i vašu zemlju, evo vam sjeme pa zasijte zemlju. (Knjiga Postanka 47, 23)

 • Kad je faraon to doèuo, htjede Mojsija pogubiti. Zato Mojsije pobjegne od faraona i skloni se u midjansku zemlju. Ondje sjedne kraj nekog studenca. (Knjiga Izlaska 2, 15)

 • Otišavši od faraona, naiðu na Mojsija i Arona, koji su ih èekali. (Knjiga Izlaska 5, 20)

 • "Neka vas Jahve ima na oku i sudi vam!" - dobace im. "Omrazili ste nas kod faraona i njegovih dvorana; dali ste im maè u ruke da nas pobiju." (Knjiga Izlaska 5, 21)


“Apóie-se, como faz Nossa Senhora, à cruz de Jesus e nunca lhe faltará conforto”. São Padre Pio de Pietrelcina