Encontrados 361 resultados para: godina

 • Kad je Adamu bilo sto i trideset godina, rodi mu se sin njemu slièan, na njegovu sliku; nadjenu mu ime Šet. (Knjiga Postanka 5, 3)

 • Po roðenju Šetovu Adam je živio osam stotina godina te mu se rodilo još sinova i kæeri. (Knjiga Postanka 5, 4)

 • Adam poživje u svemu devet stotina i trideset godina. Potom umrije. (Knjiga Postanka 5, 5)

 • Kad je Šetu bilo sto i pet godina, rodi mu se Enoš. (Knjiga Postanka 5, 6)

 • Po roðenju Enoševu Šet je živio osam stotina i sedam godina te mu se rodilo još sinova i kæeri. (Knjiga Postanka 5, 7)

 • Šet poživje u svemu devet stotina i dvanaest godina. Potom umrije. (Knjiga Postanka 5, 8)

 • Kad je Enošu bilo devedeset godina, rodi mu se Kenan. (Knjiga Postanka 5, 9)

 • Po roðenju Kenanovu Enoš je živio osam stotina i petnaest godina te mu se rodilo još sinova i kæeri. (Knjiga Postanka 5, 10)

 • Enoš poživje u svemu devet stotina i pet godina. Potom umrije. (Knjiga Postanka 5, 11)

 • Kad je Kenanu bilo sedamdeset godina, rodi mu se Mahalalel. (Knjiga Postanka 5, 12)

 • Po roðenju Mahalalelovu Kenan je živio osam stotina i èetrdeset godina te mu se rodilo još sinova i kæeri. (Knjiga Postanka 5, 13)

 • Kenan poživje u svemu devet stotina i deset godina. Potom umrije. (Knjiga Postanka 5, 14)


“Deus sempre nos dá o que é melhor para nós.” São Padre Pio de Pietrelcina