Encontrados 147 resultados para: naredio

 • Noa uèini tako. Sve kako mu je Bog naredio, tako je izvršio. (Knjiga Postanka 6, 22)

 • Noa uèini sve kako mu je Jahve naredio. (Knjiga Postanka 7, 5)

 • uðe po dvoje - mužjak i ženka - u korablju s Noom, kako je Bog naredio Noi. (Knjiga Postanka 7, 9)

 • Što uðe, sve bijaše par, mužjak i ženka od svih biæa, kako je Bog naredio Noi. Onda Jahve zatvori za njim vrata. (Knjiga Postanka 7, 16)

 • I poslije osam dana obreza Abraham svoga sina Izaka, kako mu je Bog naredio. (Knjiga Postanka 21, 4)

 • Onda se Jakov pomoli: "O Bože oca moga Abrahama! Bože oca moga Izaka! O Jahve, koji si mi naredio: 'Vrati se u svoj rodni kraj, i ja æu ti biti dobrostiv!' (Knjiga Postanka 32, 10)

 • Tako je naredio i drugome, pa treæemu i svima drugima koji su išli za stadima: "Ovo i ovako reci Ezavu kad ga sretneš. (Knjiga Postanka 32, 20)

 • A moj pehar - onaj od srebra - stavi u grlo vreæe najmlaðega, zajedno s njegovim novcem za žito." On uèini kako mu je Josip naredio. (Knjiga Postanka 44, 2)

 • Tako Josip nastani svoga oca i svoju braæu davši im u vlasništvo najljepši kraj egipatske zemlje, u kraju Ramsesovu, kako je faraon naredio. (Knjiga Postanka 47, 11)

 • Jakovljevi sinovi uèine kako im je naredio otac: (Knjiga Postanka 50, 12)

 • Stoga poruèe Josipu ovako: "Pred svoju smrt tvoj je otac naredio: (Knjiga Postanka 50, 16)

 • Ali su se babice bojale Boga i nisu èinile kako im je naredio egipatski kralj, nego su ostavljale na životu mušku djecu. (Knjiga Izlaska 1, 17)


“O Santo Sacrifício da Missa é o sufrágio mais eficaz, que ultrapassa todas as orações, as boas obras e as penitências. Infalivelmente produz seu efeito para vantagem das almas por sua virtude própria e imediata.” São Padre Pio de Pietrelcina