Encontrados 371 resultados para: sedam

 • Ako æe Kajin biti osveæen sedmerostruko, Lamek æe sedamdeset i sedam puta!" (Knjiga Postanka 4, 24)

 • Po roðenju Enoševu Šet je živio osam stotina i sedam godina te mu se rodilo još sinova i kæeri. (Knjiga Postanka 5, 7)

 • Kad je Metušalahu bilo sto osamdeset i sedam godina, rodi mu se Lamek. (Knjiga Postanka 5, 25)

 • Po roðenju Lamekovu Metušalah je živio sedam stotina osamdeset i dvije godine te mu se rodilo još sinova i kæeri. (Knjiga Postanka 5, 26)

 • Lamek poživje u svemu sedam stotina sedamdeset i sedam godina. Potom umrije. (Knjiga Postanka 5, 31)

 • Uzmi sa sobom od svih èistih životinja po sedam parova: mužjaka i njegovu ženku. (Knjiga Postanka 7, 2)

 • Isto tako od ptica nebeskih po sedam parova - mužjaka i ženku - da im se sjeme saèuva na zemlji. (Knjiga Postanka 7, 3)

 • Jer æu do sedam dana pustiti dažd po zemlji èetrdeset dana i èetrdeset noæi te æu istrijebiti s lica zemlje svako živo biæe što sam ga naèinio." (Knjiga Postanka 7, 4)

 • Poèeka još sedam dana pa opet pusti golubicu iz korablje. (Knjiga Postanka 8, 10)

 • Još poèeka sedam dana pa opet pusti golubicu: više mu se nije vratila. (Knjiga Postanka 8, 12)

 • Po roðenju Serugovu Reu je živio dvjesta i sedam godina te mu se rodilo još sinova i kæeri. (Knjiga Postanka 11, 21)

 • Potom Abraham razluèi napose sedam janjaca od stada. (Knjiga Postanka 21, 28)


“Temos muita facilidade para pedir, mas não para agradecer”. São Padre Pio de Pietrelcina