Encontrados 103 resultados para: Eteken

  • kai sunelaben eti kai eteken qugatera kai eipen autw kaleson to onoma authV ouk-hlehmenh dioti ou mh prosqhsw eti elehsai ton oikon tou israhl all' h antitassomenoV antitaxomai autoiV (Oséias 1, 6)

  • kai apegalaktisen thn ouk-hlehmenhn kai sunelaben eti kai eteken uion (Oséias 1, 8)

  • kai ouk eginwsken authn ewV ou eteken ton uion authV ton prwtotokon kai ekalesen to onoma autou ihsoun (São Mateus 1, 25)

  • kai eteken ton uion authV ton prwtotokon kai esparganwsen auton kai aneklinen auton en th fatnh dioti ouk hn autoiV topoV en tw katalumati (São Lucas 2, 7)

  • pistei kai auth sarra dunamin eiV katabolhn spermatoV elaben kai para kairon hlikiaV eteken epei piston hghsato ton epaggeilamenon (Hebreus 11, 11)

  • kai eteken uion arrena oV mellei poimainein panta ta eqnh en rabdw sidhra kai hrpasqh to teknon authV proV ton qeon kai ton qronon autou (Apocalipse 12, 5)

  • kai ote eiden o drakwn oti eblhqh eiV thn ghn ediwxen thn gunaika htiV eteken ton arrena (Apocalipse 12, 13)


“De que vale perder-se em vãos temores?” São Padre Pio de Pietrelcina