Encontrados 45 resultados para: Hgaphsen

 • eishlqen de isaak eiV ton oikon thV mhtroV autou kai elaben thn rebekkan kai egeneto autou gunh kai hgaphsen authn kai pareklhqh isaak peri sarraV thV mhtroV autou (Gênesis 24, 67)

 • hgaphsen de isaak ton hsau oti h qhra autou brwsiV autw rebekka de hgapa ton iakwb (Gênesis 25, 28)

 • hgaphsen de iakwb thn rachl kai eipen douleusw soi epta eth peri rachl thV qugatroV sou thV newteraV (Gênesis 29, 18)

 • kai eishlqen proV rachl hgaphsen de rachl mallon h leian kai edouleusen autw epta eth etera (Gênesis 29, 30)

 • kai prosescen th yuch dinaV thV qugatroV iakwb kai hgaphsen thn parqenon kai elalhsen kata thn dianoian thV parqenou auth (Gênesis 34, 3)

 • kai eipamen tw kuriw estin hmin pathr presbuteroV kai paidion ghrwV newteron autw kai o adelfoV autou apeqanen autoV de monoV upeleifqh th mhtri autou o de pathr auton hgaphsen (Gênesis 44, 20)

 • kai ouk hqelhsen kurioV o qeoV sou eisakousai tou balaam kai metestreyen kurioV o qeoV sou taV kataraV eiV eulogian oti hgaphsen se kurioV o qeoV sou (Deuteronômio 23, 6)

 • kai egeneto meta tauta kai hgaphsen gunaika epi tou ceimarrou swrhc kai onoma auth dalila (Juízes 16, 4)

 • kai eishlqen dauid proV saoul kai pareisthkei enwpion autou kai hgaphsen auton sfodra kai egenhqh autw airwn ta skeuh autou (I Samuel 16, 21)

 • kai hgaphsen melcol h qugathr saoul ton dauid kai aphggelh saoul kai huqunqh en ofqalmoiV autou (I Samuel 18, 20)

 • kai proseqeto eti iwnaqan omosai tw dauid oti hgaphsen yuchn agapwntoV auton (I Samuel 20, 17)

 • kai parekalesen dauid bhrsabee thn gunaika autou kai eishlqen proV authn kai ekoimhqh met' authV kai sunelaben kai eteken uion kai ekalesen to onoma autou salwmwn kai kurioV hgaphsen auton (II Samuel 12, 24)


“Que Nossa Senhora nos obtenha o amor à cruz, aos sofrimentos e às dores.” São Padre Pio de Pietrelcina