Encontrados 688 resultados para: Kurion

 • kai eipen kain proV ton kurion meizwn h aitia mou tou afeqhnai me (Gênesis 4, 13)

 • kai apokriqeiV abraam eipen nun hrxamhn lalhsai proV ton kurion egw de eimi gh kai spodoV (Gênesis 18, 27)

 • kai eipen epeidh ecw lalhsai proV ton kurion ean de eureqwsin ekei eikosi kai eipen ou mh apolesw eneken twn eikosi (Gênesis 18, 31)

 • kai etaracqhsan kai ekrathsan oi aggeloi thV ceiroV autou kai thV ceiroV thV gunaikoV autou kai twn ceirwn twn duo qugaterwn autou en tw feisasqai kurion autou (Gênesis 19, 16)

 • kai egeneto en tw ektriyai kurion pasaV taV poleiV thV perioikou emnhsqh o qeoV tou abraam kai exapesteilen ton lwt ek mesou thV katastrofhV en tw katastreyai kurion taV poleiV en aiV katwkei en autaiV lwt (Gênesis 19, 29)

 • kai exorkiw se kurion ton qeon tou ouranou kai ton qeon thV ghV ina mh labhV gunaika tw uiw mou isaak apo twn qugaterwn twn cananaiwn meq' wn egw oikw en autoiV (Gênesis 24, 3)

 • kurioV de euloghsen ton kurion mou sfodra kai uywqh kai edwken autw probata kai moscouV argurion kai crusion paidaV kai paidiskaV kamhlouV kai onouV (Gênesis 24, 35)

 • kai eudokhsaV prosekunhsa kuriw kai euloghsa kurion ton qeon tou kuriou mou abraam oV euodwsen moi en odw alhqeiaV labein thn qugatera tou adelfou tou kuriou mou tw uiw autou (Gênesis 24, 48)

 • ei oun poieite umeiV eleoV kai dikaiosunhn proV ton kurion mou apaggeilate moi ei de mh apaggeilate moi ina epistreyw eiV dexian h eiV aristeran (Gênesis 24, 49)

 • kai efagon kai epion autoV kai oi andreV oi met' autou onteV kai ekoimhqhsan kai anastaV prwi eipen ekpemyate me ina apelqw proV ton kurion mou (Gênesis 24, 54)

 • o de eipen proV autouV mh katecete me kai kurioV euodwsen thn odon mou ekpemyate me ina apelqw proV ton kurion mou (Gênesis 24, 56)

 • apokriqeiV de isaak eipen tw hsau ei kurion auton epoihsa sou kai pantaV touV adelfouV autou epoihsa autou oiketaV sitw kai oinw esthrisa auton soi de ti poihsw teknon (Gênesis 27, 37)


“O temor e a confiança devem dar as mãos e proceder como irmãos. Se nos damos conta de que temos muito temor devemos recorrer à confiança. Se confiamos excessivamente devemos ter um pouco de temor”. São Padre Pio de Pietrelcina