Encontrados 400 resultados para: Outoi

 • treiV outoi eisin oi uioi nwe apo toutwn diesparhsan epi pasan thn ghn (Gênesis 9, 19)

 • outoi uioi cam en taiV fulaiV autwn kata glwssaV autwn en taiV cwraiV autwn kai en toiV eqnesin autwn (Gênesis 10, 20)

 • kai oufir kai euila kai iwbab panteV outoi uioi iektan (Gênesis 10, 29)

 • outoi uioi shm en taiV fulaiV autwn kata glwssaV autwn en taiV cwraiV autwn kai en toiV eqnesin autwn (Gênesis 10, 31)

 • panteV outoi sunefwnhsan epi thn faragga thn alukhn auth h qalassa twn alwn (Gênesis 14, 3)

 • plhn wn efagon oi neaniskoi kai thV meridoV twn andrwn twn sumporeuqentwn met' emou escwl aunan mambrh outoi lhmyontai merida (Gênesis 14, 24)

 • kai baqouhl egennhsen thn rebekkan oktw outoi uioi ouV eteken melca tw nacwr tw adelfw abraam (Gênesis 22, 23)

 • uioi de madiam gaifa kai afer kai enwc kai abira kai elraga panteV outoi hsan uioi cettouraV (Gênesis 25, 4)

 • outoi eisin oi uioi ismahl kai tauta ta onomata autwn en taiV skhnaiV autwn kai en taiV epaulesin autwn dwdeka arconteV kata eqnh autwn (Gênesis 25, 16)

 • oi anqrwpoi outoi eirhnikoi eisin meq' hmwn oikeitwsan epi thV ghV kai emporeuesqwsan authn h de gh idou plateia enantion autwn taV qugateraV autwn lhmyomeqa hmin gunaikaV kai taV qugateraV hmwn dwsomen autoiV (Gênesis 34, 21)

 • uioi de zelfaV paidiskhV leiaV gad kai ashr outoi uioi iakwb oi egenonto autw en mesopotamia thV suriaV (Gênesis 35, 26)

 • kai elibema eteken ton ieouV kai ton ieglom kai ton kore outoi uioi hsau oi egenonto autw en gh canaan (Gênesis 36, 5)


“Mesmo a menor transgressão às leis de Deus será levada em conta.” São Padre Pio de Pietrelcina