Encontrados 7020 resultados para: autou

 • oidamen oti paV o gegennhmenoV ek tou qeou ouc amartanei all o gennhqeiV ek tou qeou threi eauton kai o ponhroV ouc aptetai autou (I São João 5, 18)

 • oidamen de oti o uioV tou qeou hkei kai dedwken hmin dianoian ina ginwskwmen ton alhqinon kai esmen en tw alhqinw en tw uiw autou ihsou cristw outoV estin o alhqinoV qeoV kai h zwh aiwnioV (I São João 5, 20)

 • kai auth estin h agaph ina peripatwmen kata taV entolaV autou auth estin h entolh kaqwV hkousate ap archV ina en auth peripathte (II São João 1, 6)

 • o gar legwn autw cairein koinwnei toiV ergoiV autou toiV ponhroiV (II São João 1, 11)

 • dia touto ean elqw upomnhsw autou ta erga a poiei logoiV ponhroiV fluarwn hmaV kai mh arkoumenoV epi toutoiV oute autoV epidecetai touV adelfouV kai touV boulomenouV kwluei kai ek thV ekklhsiaV ekballei (III São João 1, 10)

 • proefhteusen de kai toutoiV ebdomoV apo adam enwc legwn idou hlqen kurioV en muriasin agiaiV autou (São Judas 1, 14)

 • poihsai krisin kata pantwn kai exelegxai pantaV touV asebeiV autwn peri pantwn twn ergwn asebeiaV autwn wn hsebhsan kai peri pantwn twn sklhrwn wn elalhsan kat autou amartwloi asebeiV (São Judas 1, 15)

 • tw de dunamenw fulaxai autouV aptaistouV kai sthsai katenwpion thV doxhV autou amwmouV en agalliasei (São Judas 1, 24)

 • apokaluyiV ihsou cristou hn edwken autw o qeoV deixai toiV douloiV autou a dei genesqai en tacei kai eshmanen aposteilaV dia tou aggelou autou tw doulw autou iwannh (Apocalipse 1, 1)

 • iwannhV taiV epta ekklhsiaiV taiV en th asia cariV umin kai eirhnh apo tou o wn kai o hn kai o ercomenoV kai apo twn epta pneumatwn a estin enwpion tou qronou autou (Apocalipse 1, 4)

 • kai apo ihsou cristou o martuV o pistoV o prwtotokoV ek twn nekrwn kai o arcwn twn basilewn thV ghV tw agaphsanti hmaV kai lousanti hmaV apo twn amartiwn hmwn en tw aimati autou (Apocalipse 1, 5)

 • kai epoihsen hmaV basileiV kai iereiV tw qew kai patri autou autw h doxa kai to kratoV eiV touV aiwnaV twn aiwnwn amhn (Apocalipse 1, 6)


“O temor e a confiança devem dar as mãos e proceder como irmãos. Se nos damos conta de que temos muito temor devemos recorrer à confiança. Se confiamos excessivamente devemos ter um pouco de temor”. São Padre Pio de Pietrelcina