Encontrados 11 resultados para: efilhsen

 • kai eggisaV efilhsen auton kai wsfranqh thn osmhn twn imatiwn autou kai huloghsen auton kai eipen idou osmh tou uiou mou wV osmh agrou plhrouV on huloghsen kurioV (Gênesis 27, 27)

 • kai efilhsen iakwb thn rachl kai bohsaV th fwnh autou eklausen (Gênesis 29, 11)

 • egeneto de wV hkousen laban to onoma iakwb tou uiou thV adelfhV autou edramen eiV sunanthsin autw kai perilabwn auton efilhsen kai eishgagen auton eiV ton oikon autou kai dihghsato tw laban pantaV touV logouV toutouV (Gênesis 29, 13)

 • kai prosedramen hsau eiV sunanthsin autw kai perilabwn auton efilhsen kai prosepesen epi ton trachlon autou kai eklausan amfoteroi (Gênesis 33, 4)

 • oi de ofqalmoi israhl ebaruwphsan apo tou ghrouV kai ouk hdunato blepein kai hggisen autouV proV auton kai efilhsen autouV kai perielaben autouV (Gênesis 48, 10)

 • kai epipeswn iwshf epi to proswpon tou patroV autou eklausen ep' auton kai efilhsen auton (Gênesis 50, 1)

 • exhlqen de mwushV eiV sunanthsin tw gambrw autou kai prosekunhsen autw kai efilhsen auton kai hspasanto allhlouV kai eishgagen auton eiV thn skhnhn (Êxodo 18, 7)

 • kai elaben samouhl ton fakon tou elaiou kai epeceen epi thn kefalhn autou kai efilhsen auton kai eipen autw ouci kecriken se kurioV eiV arconta epi ton laon autou epi israhl kai su arxeiV en law kuriou kai su swseiV auton ek ceiroV ecqrwn autou kukloqen kai touto soi to shmeion oti ecrisen se kurioV epi klhronomian autou eiV arconta (I Samuel 10, 1)

 • kai wV hkousen twbiaV tauta efilhsen authn kai h yuch autou ekollhqh auth sfodra (Tobias 6, 19)

 • kai eipen th qugatri autou tima touV penqerouV sou autoi nun goneiV sou eisin akousaimi sou akohn kalhn kai efilhsen authn (Tobias 10, 12)

 • eita epilabomenh efilhsen auton anaidei de proswpw proseipen autw (Provérbios 7, 13)


“Nas tribulações é necessário ter fé em Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina