Encontrados 438 resultados para: elalhsen

 • kai eporeuqh abram kaqaper elalhsen autw kurioV kai wceto met' autou lwt abram de hn etwn ebdomhkonta pente ote exhlqen ek carran (Gênesis 12, 4)

 • kai epesen abram epi proswpon autou kai elalhsen autw o qeoV legwn (Gênesis 17, 3)

 • kai elaben abraam ismahl ton uion autou kai pantaV touV oikogeneiV autou kai pantaV touV argurwnhtouV kai pan arsen twn andrwn twn en tw oikw abraam kai perietemen taV akrobustiaV autwn en tw kairw thV hmeraV ekeinhV kaqa elalhsen autw o qeoV (Gênesis 17, 23)

 • hdein gar oti suntaxei toiV uioiV autou kai tw oikw autou met' auton kai fulaxousin taV odouV kuriou poiein dikaiosunhn kai krisin opwV an epagagh kurioV epi abraam panta osa elalhsen proV auton (Gênesis 18, 19)

 • exhlqen de lwt kai elalhsen proV touV gambrouV autou touV eilhfotaV taV qugateraV autou kai eipen anasthte kai exelqate ek tou topou toutou oti ektribei kurioV thn polin edoxen de geloiazein enantion twn gambrwn autou (Gênesis 19, 14)

 • kai wrqrisen abimelec to prwi kai ekalesen pantaV touV paidaV autou kai elalhsen panta ta rhmata tauta eiV ta wta autwn efobhqhsan de panteV oi anqrwpoi sfodra (Gênesis 20, 8)

 • kai kurioV epeskeyato thn sarran kaqa eipen kai epoihsen kurioV th sarra kaqa elalhsen (Gênesis 21, 1)

 • kai sullabousa eteken sarra tw abraam uion eiV to ghraV eiV ton kairon kaqa elalhsen autw kurioV (Gênesis 21, 2)

 • kai elalhsen proV autouV abraam legwn ei ecete th yuch umwn wste qayai ton nekron mou apo proswpou mou akousate mou kai lalhsate peri emou efrwn tw tou saar (Gênesis 23, 8)

 • kai hkousen abraam tou efrwn kai apekatesthsen abraam tw efrwn to argurion o elalhsen eiV ta wta twn uiwn cet tetrakosia didracma arguriou dokimou emporoiV (Gênesis 23, 16)

 • kurioV o qeoV tou ouranou kai o qeoV thV ghV oV elaben me ek tou oikou tou patroV mou kai ek thV ghV hV egenhqhn oV elalhsen moi kai wmosen moi legwn soi dwsw thn ghn tauthn kai tw spermati sou autoV apostelei ton aggelon autou emprosqen sou kai lhmyh gunaika tw uiw mou isaak ekeiqen (Gênesis 24, 7)

 • idou rebekka enwpion sou labwn apotrece kai estw gunh tw uiw tou kuriou sou kaqa elalhsen kurioV (Gênesis 24, 51)


“Pense em Jesus flagelado por amor a você, e ofereça com generosidade um sacrifício a Ele”. São Padre Pio de Pietrelcina