Encontrados 40 resultados para: elqonteV

 • kai epetimhsen autw o pathr autou kai eipen autw ti to enupnion touto o enupniasqhV ara ge elqonteV eleusomeqa egw te kai h mhthr sou kai oi adelfoi sou proskunhsai soi epi thn ghn (Gênesis 37, 10)

 • iwshf de hn arcwn thV ghV outoV epwlei panti tw law thV ghV elqonteV de oi adelfoi iwshf prosekunhsan autw epi proswpon epi thn ghn (Gênesis 42, 6)

 • kai elqonteV proV auton eipan oide hmeiV soi oiketai (Gênesis 50, 18)

 • ekalesen de faraw mwushn kai aarwn legwn elqonteV qusate tw qew umwn en th gh (Êxodo 8, 21)

 • kai elqonteV latreuswsin qeoiV eteroiV kai proskunhswsin autoiV tw hliw h th selhnh h panti twn ek tou kosmou tou ouranou a ou prosetaxen (Deuteronômio 17, 3)

 • kai epoihsan kai ge autoi meta panourgiaV kai elqonteV epesitisanto kai htoimasanto kai labonteV sakkouV palaiouV epi twn onwn autwn kai askouV oinou palaiouV kai katerrwgotaV apodedemenouV (Josué 9, 4)

 • kai panteV oi paideV autou ana ceira autou parhgon kai paV o cetti kai paV o feletqi kai esthsan epi thV elaiaV en th erhmw kai paV o laoV pareporeueto ecomenoV autou kai panteV oi peri auton kai panteV oi adroi kai panteV oi machtai exakosioi andreV kai parhsan epi ceira autou kai paV o cereqqi kai paV o feleqqi kai panteV oi geqqaioi exakosioi andreV oi elqonteV toiV posin autwn ek geq poreuomenoi epi proswpon tou basilewV (II Samuel 15, 18)

 • patriai grammatewn katoikounteV iabeV qargaqiim samaqiim swkaqiim outoi oi kinaioi oi elqonteV ek meshma patroV oikou rhcab (I Crônicas 2, 55)

 • kai outoi oi elqonteV proV dauid eiV swklag eti sunecomenou apo proswpou saoul uiou kiV kai outoi en toiV dunatoiV bohqounteV en polemw (I Crônicas 12, 1)

 • kai tauta ta onomata twn arcontwn thV stratiaV oi elqonteV proV dauid eiV cebrwn tou apostreyai thn basileian saoul proV auton kata ton logon kuriou (I Crônicas 12, 24)

 • kai exhlqon oi uioi ammwn kai paratassontai eiV polemon para ton pulwna thV polewV kai oi basileiV oi elqonteV parenebalon kaq' eautouV en tw pediw (I Crônicas 19, 9)

 • kai hufranqh pasa h ekklhsia oi iereiV kai oi leuitai kai pasa h ekklhsia iouda kai oi eureqenteV ex israhl kai oi proshlutoi oi elqonteV apo ghV israhl kai oi katoikounteV en iouda (II Crônicas 30, 25)


“O homem sem Deus é um ser mutilado”. São Padre Pio de Pietrelcina