Encontrados 409 resultados para: enantion

 • nwe de euren carin enantion kuriou tou qeou (Gênesis 6, 8)

 • efqarh de h gh enantion tou qeou kai eplhsqh h gh adikiaV (Gênesis 6, 11)

 • kai eipen o qeoV proV nwe kairoV pantoV anqrwpou hkei enantion mou oti eplhsqh h gh adikiaV ap' autwn kai idou egw katafqeirw autouV kai thn ghn (Gênesis 6, 13)

 • kai eipen kurioV o qeoV proV nwe eiselqe su kai paV o oikoV sou eiV thn kibwton oti se eidon dikaion enantion mou en th genea tauth (Gênesis 7, 1)

 • outoV hn gigaV kunhgoV enantion kuriou tou qeou dia touto erousin wV nebrwd gigaV kunhgoV enantion kuriou (Gênesis 10, 9)

 • ina ti eipaV oti adelfh mou estin kai elabon authn emautw eiV gunaika kai nun idou h gunh sou enantion sou labwn apotrece (Gênesis 12, 19)

 • ouk idou pasa h gh enantion sou estin diacwrisqhti ap' emou ei su eiV aristera egw eiV dexia ei de su eiV dexia egw eiV aristera (Gênesis 13, 9)

 • oi de anqrwpoi oi en sodomoiV ponhroi kai amartwloi enantion tou qeou sfodra (Gênesis 13, 13)

 • kai eishlqen proV agar kai sunelaben kai eiden oti en gastri ecei kai htimasqh h kuria enantion authV (Gênesis 16, 4)

 • eipen de sara proV abram adikoumai ek sou egw dedwka thn paidiskhn mou eiV ton kolpon sou idousa de oti en gastri ecei htimasqhn enantion authV krinai o qeoV ana meson emou kai sou (Gênesis 16, 5)

 • egeneto de abram etwn enenhkonta ennea kai wfqh kurioV tw abram kai eipen autw egw eimi o qeoV sou euarestei enantion emou kai ginou amemptoV (Gênesis 17, 1)

 • eipen de abraam proV ton qeon ismahl outoV zhtw enantion sou (Gênesis 17, 18)


“Agradeça sempre ao Pai eterno por sua infinita misericórdia”. São Padre Pio de Pietrelcina