Encontrados 1274 resultados para: hmwn

 • kai eipen ekastoV proV ton adelfon autou nai en amartia gar esmen peri tou adelfou hmwn oti upereidomen thn qliyin thV yuchV autou ote katedeeto hmwn kai ouk eishkousamen autou eneken toutou ephlqen ef' hmaV h qliyiV auth (Gênesis 42, 21)

 • dwdeka adelfoi esmen uioi tou patroV hmwn o eiV ouc uparcei o de mikroteroV meta tou patroV hmwn shmeron en gh canaan (Gênesis 42, 32)

 • ei men oun apostelleiV ton adelfon hmwn meq' hmwn katabhsomeqa kai agoraswmen soi brwmata (Gênesis 43, 4)

 • ei de mh apostelleiV ton adelfon hmwn meq' hmwn ou poreusomeqa o gar anqrwpoV eipen hmin legwn ouk oyesqe mou to proswpon ean mh o adelfoV umwn o newteroV meq' umwn h (Gênesis 43, 5)

 • oi de eipan erwtwn ephrwthsen hmaV o anqrwpoV kai thn genean hmwn legwn ei eti o pathr umwn zh ei estin umin adelfoV kai aphggeilamen autw kata thn eperwthsin tauthn mh hdeimen ei erei hmin agagete ton adelfon umwn (Gênesis 43, 7)

 • eipen de ioudaV proV israhl ton patera autou aposteilon to paidarion met' emou kai anastanteV poreusomeqa ina zwmen kai mh apoqanwmen kai hmeiV kai su kai h aposkeuh hmwn (Gênesis 43, 8)

 • idonteV de oi anqrwpoi oti eishcqhsan eiV ton oikon iwshf eipan dia to argurion to apostrafen en toiV marsippoiV hmwn thn archn hmeiV eisagomeqa tou sukofanthsai hmaV kai epiqesqai hmin tou labein hmaV eiV paidaV kai touV onouV hmwn (Gênesis 43, 18)

 • egeneto de hnika hlqomen eiV to katalusai kai hnoixamen touV marsippouV hmwn kai tode to argurion ekastou en tw marsippw autou to argurion hmwn en staqmw apestreyamen nun en taiV cersin hmwn (Gênesis 43, 21)

 • kai argurion eteron hnegkamen meq' eautwn agorasai brwmata ouk oidamen tiV enebalen to argurion eiV touV marsippouV hmwn (Gênesis 43, 22)

 • oi de eipan ugiainei o paiV sou o pathr hmwn eti zh kai eipen euloghtoV o anqrwpoV ekeinoV tw qew kai kuyanteV prosekunhsan autw (Gênesis 43, 28)

 • ei to men argurion o euromen en toiV marsippoiV hmwn apestreyamen proV se ek ghV canaan pwV an kleyaimen ek tou oikou tou kuriou sou argurion h crusion (Gênesis 44, 8)

 • par' w an eureqh to kondu twn paidwn sou apoqnhsketw kai hmeiV de esomeqa paideV tw kuriw hmwn (Gênesis 44, 9)


“O Senhor sempre orienta e chama; mas não se quer segui-lo e responder-lhe, pois só se vê os próprios interesses. Às vezes, pelo fato de se ouvir sempre a Sua voz, ninguém mais se apercebe dela; mas o Senhor ilumina e chama. São os homens que se colocam na posição de não conseguir mais escutar.” São Padre Pio de Pietrelcina