Encontrados 39 resultados para: kratoV

 • mh eiphV en th kardia sou h iscuV mou kai to kratoV thV ceiroV mou epoihsen moi thn dunamin thn megalhn tauthn (Deuteronômio 8, 17)

 • kai ekekraxan oi uioi israhl proV kurion oti ennakosia armata sidhra hn autw kai autoV eqliyen ton israhl kata kratoV eikosi eth (Juízes 4, 3)

 • oti hscunqhn aithsasqai para tou basilewV dunamin kai ippeiV swsai hmaV apo ecqrou en th odw oti eipamen tw basilei legonteV ceir tou qeou hmwn epi pantaV touV zhtountaV auton eiV agaqon kai kratoV autou kai qumoV autou epi pantaV egkataleipontaV auton (Neemias 8, 22)

 • oti zwn egw kai to kratoV thV basileiaV mou lelalhka kai poihsw tauta en ceiri mou (Judite 2, 12)

 • kai eipen autoiV anaggeilate dh moi uioi canaan tiV o laoV outoV o kaqhmenoV en th oreinh kai tineV aV katoikousin poleiV kai to plhqoV thV dunamewV autwn kai en tini to kratoV autwn kai h iscuV autwn kai tiV anesthken ep' autwn basileuV hgoumenoV stratiaV autwn (Judite 5, 3)

 • ou gar fobhqhsomeqa apo uiwn israhl idou gar laoV en w ouk estin dunamiV oude kratoV eiV parataxin iscuran (Judite 5, 23)

 • kai tiV ei su aciwr kai oi misqwtoi tou efraim oti eprofhteusaV en hmin kaqwV shmeron kai eipaV to genoV israhl mh polemhsai oti o qeoV autwn uperaspiei autwn kai tiV qeoV ei mh naboucodonosor outoV apostelei to kratoV autou kai exoleqreusei autouV apo proswpou thV ghV kai ou rusetai autouV o qeoV autwn (Judite 6, 2)

 • all' hmeiV oi douloi autou pataxomen autouV wV anqrwpon ena kai ouc uposthsontai to kratoV twn ippwn hmwn (Judite 6, 3)

 • kurioV onoma soi su raxon autwn thn iscun en dunamei sou kai kataxon to kratoV autwn en tw qumw sou ebouleusanto gar bebhlwsai ta agia sou mianai to skhnwma thV katapausewV tou onomatoV thV doxhV sou katabalein sidhrw keraV qusiasthriou sou (Judite 9, 8)

 • bleyon eiV uperhfanian autwn aposteilon thn orghn sou eiV kefalaV autwn doV en ceiri mou thV chraV o dienohqhn kratoV (Judite 9, 9)

 • ou gar en plhqei to kratoV sou oude h dunasteia sou en iscuousin alla tapeinwn ei qeoV elattonwn ei bohqoV antilhmptwr asqenountwn apegnwsmenwn skepasthV aphlpismenwn swthr (Judite 9, 11)

 • zh gar basileuV naboucodonosor pashV thV ghV kai zh to kratoV autou oV apesteilen se eiV katorqwsin pashV yuchV oti ou monon anqrwpoi dia se douleuousin autw alla kai ta qhria tou agrou kai ta kthnh kai ta peteina tou ouranou dia thV iscuoV sou zhsontai epi naboucodonosor kai panta ton oikon autou (Judite 11, 7)


“Que Nossa Senhora aumente a graça em você e a faça digna do Paraíso”. São Padre Pio de Pietrelcina