Encontrados 10 resultados para: oiketai

  • eipen de ioudaV ti anteroumen tw kuriw h ti lalhswmen h ti dikaiwqwmen o de qeoV euren thn adikian twn paidwn sou idou esmen oiketai tw kuriw hmwn kai hmeiV kai par' w eureqh to kondu (Gênesis 44, 16)

  • kai elqonteV proV auton eipan oide hmeiV soi oiketai (Gênesis 50, 18)

  • dioti oiketai mou eisin outoi ouV exhgagon ek ghV aiguptou ou praqhsetai en prasei oiketou (Levítico 25, 42)

  • oti emoi oi uioi israhl oiketai paideV mou outoi eisin ouV exhgagon ek ghV aiguptou egw kurioV o qeoV umwn (Levítico 25, 55)

  • kai ereiV tw uiw sou oiketai hmen tw faraw en gh aiguptw kai exhgagen hmaV kurioV ekeiqen en ceiri krataia kai en bracioni uyhlw (Deuteronômio 6, 21)

  • kai eipan proV ihsoun oiketai sou esmen kai eipen proV autouV ihsouV poqen este kai poqen paragegonate (Josué 9, 8)

  • kai akousanteV eipan proV hmaV oi presbuteroi hmwn kai panteV oi katoikounteV thn ghn hmwn legonteV labete eautoiV episitismon eiV thn odon kai poreuqhte eiV sunanthsin autwn kai ereite proV autouV oiketai sou esmen kai nun diaqesqe hmin diaqhkhn (Josué 9, 11)

  • plousioi ptwcwn arxousin kai oiketai idioiV despotaiV daniousin (Provérbios 22, 7)

  • kai pwV dunasqe apostreyai eiV proswpon toparcou enoV oiketai eisin oi pepoiqoteV ep' aiguptioiV eiV ippon kai anabathn (Isaías 36, 9)

  • oi oiketai upotassomenoi en panti fobw toiV despotaiV ou monon toiV agaqoiV kai epieikesin alla kai toiV skolioiV (I São Pedro 2, 18)


“As almas! As almas! Se alguém soubesse o preço que custam”. São Padre Pio de Pietrelcina