Encontrados 88 resultados para: oikiaV

 • kai paidion oktw hmerwn peritmhqhsetai umin pan arsenikon eiV taV geneaV umwn o oikogenhV thV oikiaV sou kai o argurwnhtoV apo pantoV uiou allotriou oV ouk estin ek tou spermatoV sou (Gênesis 17, 12)

 • peritomh peritmhqhsetai o oikogenhV thV oikiaV sou kai o argurwnhtoV kai estai h diaqhkh mou epi thV sarkoV umwn eiV diaqhkhn aiwnion (Gênesis 17, 13)

 • kai eipen abraam tw paidi autou tw presbuterw thV oikiaV autou tw arconti pantwn twn autou qeV thn ceira sou upo ton mhron mou (Gênesis 24, 2)

 • kai iakwb apairei eiV skhnaV kai epoihsen eautw ekei oikiaV kai toiV kthnesin autou epoihsen skhnaV dia touto ekalesen to onoma tou topou ekeinou skhnai (Gênesis 33, 17)

 • eiden de iwshf autouV kai ton beniamin ton adelfon autou ton omomhtrion kai eipen tw epi thV oikiaV autou eisagage touV anqrwpouV eiV thn oikian kai sfaxon qumata kai etoimason met' emou gar fagontai oi anqrwpoi artouV thn meshmbrian (Gênesis 43, 16)

 • kai eneteilato iwshf tw onti epi thV oikiaV autou legwn plhsate touV marsippouV twn anqrwpwn brwmatwn osa ean dunwntai arai kai embalate ekastou to argurion epi tou stomatoV tou marsippou (Gênesis 44, 1)

 • exelqontwn de autwn thn polin ouk apescon makran kai iwshf eipen tw epi thV oikiaV autou anastaV epidiwxon opisw twn anqrwpwn kai katalhmyh autouV kai ereiV autoiV ti oti antapedwkate ponhra anti kalwn (Gênesis 44, 4)

 • kai eipen autoiV mh fobeisqe egw diaqreyw umaV kai taV oikiaV umwn kai parekalesen autouV kai elalhsen autwn eiV thn kardian (Gênesis 50, 21)

 • epeidh efobounto ai maiai ton qeon epoihsan eautaiV oikiaV (Êxodo 1, 21)

 • kai pareleusetai kurioV pataxai touV aiguptiouV kai oyetai to aima epi thV fliaV kai ep' amfoterwn twn staqmwn kai pareleusetai kurioV thn quran kai ouk afhsei ton oleqreuonta eiselqein eiV taV oikiaV umwn pataxai (Êxodo 12, 23)

 • en oikia mia brwqhsetai kai ouk exoisete ek thV oikiaV twn krewn exw kai ostoun ou suntriyete ap' autou (Êxodo 12, 46)

 • ean de tiV dw tw plhsion argurion h skeuh fulaxai kai klaph ek thV oikiaV tou anqrwpou ean eureqh o kleyaV apoteisei diploun (Êxodo 22, 6)


“O amor sem temor torna-se presunção.” São Padre Pio de Pietrelcina