Encontrados 584 resultados para: proswpon

 • phgh de anebainen ek thV ghV kai epotizen pan to proswpon thV ghV (Gênesis 2, 6)

 • kai eplasen o qeoV ton anqrwpon coun apo thV ghV kai enefushsen eiV to proswpon autou pnohn zwhV kai egeneto o anqrwpoV eiV yuchn zwsan (Gênesis 2, 7)

 • kai eipen kurioV o qeoV tw kain ina ti perilupoV egenou kai ina ti sunepesen to proswpon sou (Gênesis 4, 6)

 • kai labonteV shm kai iafeq to imation epeqento epi ta duo nwta autwn kai eporeuqhsan opisqofanwV kai sunekaluyan thn gumnwsin tou patroV autwn kai to proswpon autwn opisqofaneV kai thn gumnwsin tou patroV autwn ouk eidon (Gênesis 9, 23)

 • kai diespeiren autouV kurioV ekeiqen epi proswpon pashV thV ghV kai epausanto oikodomounteV thn polin kai ton purgon (Gênesis 11, 8)

 • dia touto eklhqh to onoma authV sugcusiV oti ekei suneceen kurioV ta ceilh pashV thV ghV kai ekeiqen diespeiren autouV kurioV o qeoV epi proswpon pashV thV ghV (Gênesis 11, 9)

 • outoV estai agroikoV anqrwpoV ai ceireV autou epi pantaV kai ai ceireV pantwn ep' auton kai kata proswpon pantwn twn adelfwn autou katoikhsei (Gênesis 16, 12)

 • kai epesen abram epi proswpon autou kai elalhsen autw o qeoV legwn (Gênesis 17, 3)

 • kai epesen abraam epi proswpon kai egelasen kai eipen en th dianoia autou legwn ei tw ekatontaetei genhsetai kai ei sarra enenhkonta etwn ousa texetai (Gênesis 17, 17)

 • exanastanteV de ekeiqen oi andreV katebleyan epi proswpon sodomwn kai gomorraV abraam de suneporeueto met' autwn sumpropempwn autouV (Gênesis 18, 16)

 • kai eipen autw idou eqaumasa sou to proswpon kai epi tw rhmati toutw tou mh katastreyai thn polin peri hV elalhsaV (Gênesis 19, 21)

 • kai epebleyen epi proswpon sodomwn kai gomorraV kai epi proswpon thV ghV thV pericwrou kai eiden kai idou anebainen flox thV ghV wsei atmiV kaminou (Gênesis 19, 28)


“De que vale perder-se em vãos temores?” São Padre Pio de Pietrelcina