Encontrados 5 resultados para: qalassaV

  • kai ekalesen o qeoV thn xhran ghn kai ta susthmata twn udatwn ekalesen qalassaV kai eiden o qeoV oti kalon (Gênesis 1, 10)

  • kai eipen esdraV su ei autoV kurioV monoV su epoihsaV ton ouranon kai ton ouranon tou ouranou kai pasan thn stasin autwn thn ghn kai panta osa estin en auth taV qalassaV kai panta ta en autaiV kai su zwopoieiV ta panta kai soi proskunousin ai stratiai twn ouranwn (Neemias 19, 6)

  • ton borran kai qalassaV su ektisaV qabwr kai ermwn en tw onomati sou agalliasontai (Salmos 88, 13)

  • kai ou mh kakopoihswsin oude mh dunwntai apolesai oudena epi to oroV to agion mou oti eneplhsqh h sumpasa tou gnwnai ton kurion wV udwr polu katakaluyai qalassaV (Isaías 11, 9)

  • tw uyistw anqomologoumai kai ainw tw ktisanti ton ouranon kai thn ghn kai taV qalassaV kai touV potamouV kai panta ta en autoiV exomologoumai kai ainw oti autoV esti qeoV twn qewn kai kurioV twn kuriwn kai basileuV twn basilewn oti autoV poiei shmeia kai terata kai alloioi kairouV kai cronouV afairwn basileian basilewn kai kaqistwn eterouV ant' autwn [37a] apo tou nun autw latreusw kai apo tou fobou autou tromoV eilhfe me kai pantaV touV agiouV autou ainw oi gar qeoi twn eqnwn ouk ecousin en eautoiV iscun apostreyai basileian basilewV eiV eteron basilea kai apokteinai kai zhn poihsai kai poihsai shmeia kai qaumasia megala kai fobera kai alloiwsai upermegeqh pragmata kaqwV epoihsen en emoi o qeoV tou ouranou kai hlloiwsen ep' emoi megala pragmata egw pasaV taV hmeraV thV basileiaV mou peri thV yuchV mou tw uyistw qusiaV prosoisw eiV osmhn euwdiaV tw kuriw kai to areston enwpion autou poihsw egw kai o laoV mou to eqnoV mou kai ai cwrai mou ai en th exousia mou kai osoi elalhsan eiV ton qeon tou ouranou kai osoi an katalhfqwsi lalounteV ti toutouV katakrinw qanatw [37b] egraye de o basileuV naboucodonosor epistolhn egkuklion pasi toiV kata topon eqnesi kai cwraiV kai glwssaiV pasaiV taiV oikousaiV en pasaiV taiV cwraiV en geneaiV kai geneaiV kuriw tw qew tou ouranou aineite kai qusian kai prosforan prosferete autw endoxwV egw basileuV basilewn anqomologoumai autw endoxwV oti outwV epoihse met' emou en auth th hmera ekaqise me epi tou qronou mou kai thV exousiaV mou kai thV basileiaV mou en tw law mou ekrathsa kai h megalwsunh mou apokatestaqh moi [37c] naboucodonosor basileuV pasi toiV eqnesi kai pasaiV taiV cwraiV kai pasi toiV oikousin en autaiV eirhnh umin plhqunqeih en panti kairw kai nun upodeixw umin taV praxeiV aV epoihse met' emou o qeoV o megaV edoxe de moi apodeixai umin kai toiV sofistaiV umwn oti esti qeoV kai ta qaumasia autou megala to basileion autou basileion eiV ton aiwna h exousia autou apo genewn eiV geneaV kai apesteilen epistolaV peri pantwn twn genhqentwn autw en th basileia autou pasi toiV eqnesi toiV ousin upo thn basileian autou (Daniel 4, 37)


“Lembre-se de que os santos foram sempre criticados pelas pessoas deste mundo, e puseram sob seus pés o mundo e as suas máximas .” São Padre Pio de Pietrelcina