1. Oto potomkowie Ezawa, czyli Edomu.

2. Ezaw wziął sobie żony spośród mieszkanek Kanaanu: Adę, córkę Elona Chetyty, Oholibamę, córkę Chiwwity imieniem Ana, wnuczkę Sibeona,

3. i Basmat Izmaelitkę, siostrę Nebajota.

4. Ada urodziła Ezawowi Elifaza, Basmat - Reuela,

5. a Oholibama urodziła Jeusza, Jalama i Koracha. Są to synowie Ezawa, którzy mu się urodzili w kraju Kanaan.

6. Ezaw, zabrawszy swoje żony, synów i córki, całą czeladź swego domu, swoją trzodę i wszystkie zwierzęta oraz całe mienie, które sobie nabył w Kanaanie, udał się do ziemi [Seir] daleko od swego brata Jakuba,

7. gdyż zbyt liczne mieli stada, aby mogli być razem: kraj, w którym przebywali, nie mógł im wystarczyć ze względu na ich mienie.

8. Ezaw osiedlił się na wyżynie Seir. - Ezaw to Edom.

9. Oto potomkowie Ezawa, praojca Edomitów, na wyżynie Seir.

10. Oto imiona synów Ezawa: Elifaz, syn Ady, żony Ezawa, i Reuel, syn Basmat, żony Ezawa.

11. Synami Elifaza byli: Teman, Omar, Sefo, Gatam i Kenaz.

12. A Timna, która była drugorzędną żoną Elifaza, syna Ezawa, urodziła mu Amaleka. To są potomkowie Ady, żony Ezawa.

13. Oto synowie Reuela: Nachat, Zerach, Szamma i Mizza. Byli to potomkowie Basmat, żony Ezawa.

14. A oto ci byli synami żony Ezawa, Oholibamy, córki Any, wnuczki Sibeona: urodziła ona Ezawowi Jeusza, Jalama i Koracha.

15. Oto potomkowie Ezawa, czyli synowie Elifaza, pierworodnego syna Ezawa, naczelnicy szczepów: Teman, Omar, Sefo, Kenaz,

16. Korach, Gatam i Amalek. Są to naczelnicy szczepów w kraju Edom, synowie Elifaza, potomkowie Ady.

17. Oto synowie Reuela, syna Ezawa, naczelnicy szczepów: Nachat, Zerach, Szamma i Mizza. Są to naczelnicy w kraju Edom, synowie Reuela, potomkowie Basmat, żony Ezawa.

18. Oto synowie Oholibamy, żony Ezawa, naczelnicy szczepów: Jeusz, Jalam i Korach. Są to naczelnicy szczepów, potomkowie Oholibamy, żony Ezawa, a córki Any. -

19. Są to potomkowie Ezawa, a zarazem naczelnicy ich, czyli Edomitów.

20. Oto synowie Seira, Choryty, mieszkańcy [pierwotni] tego kraju: Lotan, Szobal, Sibeon, Ana,

21. Diszon, Eser i Diszan. Ci są naczelnikami szczepów, Choryci, synowie Seira, w kraju Edom.

22. Synami Lotana byli: Chori i Hemam, siostrą zaś Lotana - Timna.

23. Oto synowie Szobala: Alwan, Manachat, Ebal, Szefo i Onam.

24. Synowie Sibeona: Ajja i Ana. Ten to Ana znalazł gorące źródła na stepie, gdy pasł osły Sibeona, swego ojca.

25. A oto dzieci Any: Diszon i Oholibama, córka Any.

26. Synowie Diszona: Chemdan, Eszban, Jitran i Cheran.

27. Synowie Esera: Bilhan, Zaawan i Akan.

28. Synowie Diszana: Us i Aran.

29. Oto naczelnicy szczepów, Choryci: Lotan, Szobal, Sibeon, Ana,

30. Diszon, Eser, Diszan. Są to Choryci, naczelnicy szczepów choryckich w kraju Seir.

31. Oto królowie, którzy panowali w kraju Edom, zanim Izraelici mieli króla.

32. W Edomie był królem Bela, syn Beora; nazwa jego miasta - Dinhaba.

33. A gdy umarł Bela, królem był po nim Jobab, syn Zeracha, z Bosry.

34. Gdy zaś umarł Jobab, po nim królem był Chuszam z ziemi Temanitów.

35. Gdy umarł Chuszam, po nim królem był syn Bedada, Hadad, który zadał klęskę Madianitom na równinie Moabu; nazwa jego miasta - Awit.

36. Po śmierci Hadada, po nim królem był Samla z Masreki.

37. A gdy umarł Samla, po nim królem był Szaul z Rechobot nad rzeką.

38. Gdy umarł Szaul, po nim królem był Baal-Chanan, syn Akbora.

39. A po śmierci Baal-Chanana po nim królem był Hadar; nazwa zaś jego miasta Pau, a imię żony jego Mehetabeel, córka Matredy z Me-Zahab.

40. Oto imiona naczelników szczepów Ezawa według ich szczepów i miejscowości, nazwanych ich imionami: Timna, Alwa, Jetet,

41. Oholibama, Ela, Pinon,

42. Kenaz, Teman, Mibsar,

43. Magdiel i Iram. Są to naczelnicy szczepów Edomu według obszarów przez nich posiadanych. Ezaw - praojciec Edomitów.

“A caridade é o metro com o qual o Senhor nos julgará.” São Padre Pio de Pietrelcina