Gefunden 34 Ergebnisse für: Meða

 • Rubenovcima i Gadovcima dao sam od Gileada do potoka Arnona - sredina potoka jest meða - i do potoka Jaboka, amonske granice. (Ponovljeni zakon 3, 16)

 • Meða sinova Rubenovih bijaše Jordan. To je bila baština sinova Rubenovih po njihovim porodicama: gradovi i sela njihova. (Jošua 13, 23)

 • A južna im meða išla od kraja Slanoga mora od zaljeva što je na jugu; (Jošua 15, 2)

 • potom prelazila Asmon i dopirala do Potoka egipatskog i najposlije izbijala na more. To vam je južna meða. (Jošua 15, 4)

 • Na istoku je meða bila: Slano more do ušæa Jordana. Sjeverna je meða poèinjala od Slanog mora kod ušæa Jordana. (Jošua 15, 5)

 • Odatle je meða uzlazila u Bet-Hoglu, tekla sjeverno uz Bet-Arabu, išla gore na Kamen Bohana, sina Rubenova. (Jošua 15, 6)

 • Meða se zatim dizala od Akorske doline prema Debiru, okretala na sjever prema Gelilotu, koji leži naprama Adumimskom usponu, južno od Potoka; dalje je meða prolazila prema vodama En-Šemeša te izlazila kod En-Rogela. (Jošua 15, 7)

 • S vrha te gore zavijala je meða na izvor Neftoah te izlazila prema gradovima u gori Efronu da zatim okrene k Baali, to jest Kirjat Jearimu. (Jošua 15, 9)

 • Od Baale meða je okretala na zapad prema gori Seiru i onda, prolazeæi sjeverno od gore Jearima, to jest Kesalona, spuštala se u Bet-Šemeš te išla k Timni. (Jošua 15, 10)

 • Dalje je meða tekla k sjevernom obronku Ekrona, okretala prema Šikronu, prelazila visove Baale, pružala se do Jabneela da konaèno izbije na more. (Jošua 15, 11)

 • Zapadna je meða Veliko more s obalom. To su bile zemlje sinova Judinih, unaokolo, po porodicama njihovim. (Jošua 15, 12)

 • Ašdod s naseljima i selima njegovim, Gaza s naseljima i selima njegovim do Egipatskog potoka i Velikog mora, koje je meða. (Jošua 15, 47)


"Tente percorrer com toda a simplicidade o caminho de Nosso Senhor e não se aflija inutilmente.” São Padre Pio de Pietrelcina