Gefunden 777 Ergebnisse für: Onda

 • Onda Jahve reèe: "Neæe moj duh u èovjeku ostati dovijeka; èovjek je tjelesan, pa neka mu vijek bude stotinu dvadeset godina." (Knjiga Postanka 6, 3)

 • Onda Jahve reèe Noi: "Uði ti i sva tvoja obitelj u korablju, jer sam uvidio da si ti jedini preda mnom pravedan u ovom vremenu. (Knjiga Postanka 7, 1)

 • Što uðe, sve bijaše par, mužjak i ženka od svih biæa, kako je Bog naredio Noi. Onda Jahve zatvori za njim vrata. (Knjiga Postanka 7, 16)

 • Onda se Bog sjeti Noe, svih zvijeri i sve stoke što bijaše s njim u korablji, pa pokrenu vjetar nad zemljom da uzbije vodu. (Knjiga Postanka 8, 1)

 • Onda nastavi: "Blagoslovljen Jahve, Šemov Bog, Kanaanac nek' mu je sluga! (Knjiga Postanka 9, 26)

 • Onda rekoše: "Hajde da sebi podignemo grad i toranj s vrhom do neba! Pribavimo sebi ime, da se ne raspršimo po svoj zemlji!" (Knjiga Postanka 11, 4)

 • Dob Terahova dosegnu dvjesta i pet godina; a onda Terah umrije u Haranu. (Knjiga Postanka 11, 32)

 • Abram proðe zemljom do mjesta Šekema - do hrasta More. Kanaanci su onda bili u zemlji. (Knjiga Postanka 12, 6)

 • Faraon ga onda preda momcima, a oni ga otprave s njegovom ženom i sa svime što bijaše njegovo. (Knjiga Postanka 12, 20)

 • Onda se povuku natrag i stignu u En Mišpat, to jest Kadeš, i pokore sve krajeve Amaleèana i Amorejaca, koji su nastavali Haseson Tamar. (Knjiga Postanka 14, 7)

 • Izvede ga van i reèe: "Pogledaj na nebo i zvijezde prebroj ako ih možeš prebrojiti." A onda doda: "Toliko æe biti tvoje potomstvo." (Knjiga Postanka 15, 5)

 • Kad je sunce bilo pri zalazu, dubok san obuzme Abrama, a onda se na nj spusti gust mrak pun jeze. (Knjiga Postanka 15, 12)


“Há duas razões principais para se orar com muita satisfação: primeiro para render a Deus a honra e a glória que Lhe são devidas. Segundo, para falar com São Padre Pio de Pietrelcina