Gefunden 290 Ergebnisse für: doista

 • Tada Josip zakune Izraelove sinove: "Bog æe se vas doista sjetiti, i tada ponesite moje kosti odavde!" (Knjiga Postanka 50, 25)

 • I doista! Naveèer se pojave prepelice i prekriju tabor. A ujutro obilna rosa sve orosila oko tabora. (Knjiga Izlaska 16, 13)

 • To je žrtva naknadnica; on je doista bio odgovoran Jahvi." (Levitski zakonik 5, 19)

 • Zato, ako doista poslušate zapovijedi koje vam danas izdajem i budete ljubili Jahvu, Boga svoga, i služili mu svim srcem svojim i svom dušom svojom, (Ponovljeni zakon 11, 13)

 • tada dobro istraži, raspitaj se i temeljito izvidi. Bude li istina i doista se ta grozota uèinila u tvojoj sredini, (Ponovljeni zakon 13, 15)

 • i tebi se to javi i ti to èuješ, onda pomno istraži; i bude li istina i doista se ta grozota uèinila u Izraelu, (Ponovljeni zakon 17, 4)

 • A glog odgovori stablima: 'Ako me doista hoæete pomazat' za kralja, u sjenu se moju sklonite. Ako neæete, iz gloga æe oganj planuti i sažeæi cedrove libanonske!' (Knjiga o sucima 9, 15)

 • tada bi se Izraelovi ljudi povukli iz boja. Benjamin poèe ubijati Izraelce i posijeèe im tridesetak ljudi. "Doista, padaju pred nama kao u prijašnjem boju." (Knjiga o sucima 20, 39)

 • Šaul odgovori: "Tako mi Bog uèinio zlo i dodao mi drugo ako doista ne umreš, Jonatane!" (Prva knjiga o Samuelu 14, 44)

 • Ali zar æe Bog doista boraviti s ljudima na zemlji? TÓa nebesa ni nebesa nad nebesima ne mogu ga obuhvatiti, a kamoli ovaj Dom što sam ga sagradio! (Prva knjiga o kraljevima 8, 27)

 • Ali nisam htjela vjerovati što se pripovijeda dokle god nisam došla i vidjela na svoje oèi; i doista, ni pola mi nije bilo reèeno: ti nadvisuješ u mudrosti i blagostanju slavu o kojoj sam èula. (Prva knjiga o kraljevima 10, 7)

 • Doista, nitko se nije prodao tako kao Ahab da èini što je zlo u oèima Jahvinim, jer ga je zavodila njegova žena Izebela. (Prva knjiga o kraljevima 21, 25)


“Seja perseverante nas orações e nas santas leituras.” São Padre Pio de Pietrelcina