Gefunden 136 Ergebnisse für: Egennhsen

 • egenhqh de tw enwc gaidad kai gaidad egennhsen ton maihl kai maihl egennhsen ton maqousala kai maqousala egennhsen ton lamec (Gênesis 4, 18)

 • ezhsen de adam diakosia kai triakonta eth kai egennhsen kata thn idean autou kai kata thn eikona autou kai epwnomasen to onoma autou shq (Gênesis 5, 3)

 • egenonto de ai hmerai adam meta to gennhsai auton ton shq eptakosia eth kai egennhsen uiouV kai qugateraV (Gênesis 5, 4)

 • ezhsen de shq diakosia kai pente eth kai egennhsen ton enwV (Gênesis 5, 6)

 • kai ezhsen shq meta to gennhsai auton ton enwV eptakosia kai epta eth kai egennhsen uiouV kai qugateraV (Gênesis 5, 7)

 • kai ezhsen enwV ekaton enenhkonta eth kai egennhsen ton kainan (Gênesis 5, 9)

 • kai ezhsen enwV meta to gennhsai auton ton kainan eptakosia kai deka pente eth kai egennhsen uiouV kai qugateraV (Gênesis 5, 10)

 • kai ezhsen kainan ekaton ebdomhkonta eth kai egennhsen ton malelehl (Gênesis 5, 12)

 • kai ezhsen kainan meta to gennhsai auton ton malelehl eptakosia kai tessarakonta eth kai egennhsen uiouV kai qugateraV (Gênesis 5, 13)

 • kai ezhsen malelehl ekaton kai exhkonta pente eth kai egennhsen ton iared (Gênesis 5, 15)

 • kai ezhsen malelehl meta to gennhsai auton ton iared eptakosia kai triakonta eth kai egennhsen uiouV kai qugateraV (Gênesis 5, 16)

 • kai ezhsen iared ekaton kai exhkonta duo eth kai egennhsen ton enwc (Gênesis 5, 18)


“Você teme um homem,um pobre instrumento nas mãos de Deus, mas não teme a justiça divina?” São Padre Pio de Pietrelcina