Gefunden 248 Ergebnisse für: faraw

 • eipan de ai maiai tw faraw ouc wV gunaikeV aiguptou ai ebraiai tiktousin gar prin h eiselqein proV autaV taV maiaV kai etikton (Êxodo 1, 19)

 • sunetaxen de faraw panti tw law autou legwn pan arsen o ean tecqh toiV ebraioiV eiV ton potamon riyate kai pan qhlu zwogoneite auto (Êxodo 1, 22)

 • katebh de h qugathr faraw lousasqai epi ton potamon kai ai abrai authV pareporeuonto para ton potamon kai idousa thn qibin en tw elei aposteilasa thn abran aneilato authn (Êxodo 2, 5)

 • anoixasa de ora paidion klaion en th qibei kai efeisato autou h qugathr faraw kai efh apo twn paidiwn twn ebraiwn touto (Êxodo 2, 6)

 • kai eipen h adelfh autou th qugatri faraw qeleiV kalesw soi gunaika trofeuousan ek twn ebraiwn kai qhlasei soi to paidion (Êxodo 2, 7)

 • h de eipen auth h qugathr faraw poreuou elqousa de h neaniV ekalesen thn mhtera tou paidiou (Êxodo 2, 8)

 • eipen de proV authn h qugathr faraw diathrhson moi to paidion touto kai qhlason moi auto egw de dwsw soi ton misqon elaben de h gunh to paidion kai eqhlazen auto (Êxodo 2, 9)

 • adrunqentoV de tou paidiou eishgagen auto proV thn qugatera faraw kai egenhqh auth eiV uion epwnomasen de to onoma autou mwushn legousa ek tou udatoV auton aneilomhn (Êxodo 2, 10)

 • hkousen de faraw to rhma touto kai ezhtei anelein mwushn anecwrhsen de mwushV apo proswpou faraw kai wkhsen en gh madiam elqwn de eiV ghn madiam ekaqisen epi tou freatoV (Êxodo 2, 15)

 • kai nun deuro aposteilw se proV faraw basilea aiguptou kai exaxeiV ton laon mou touV uiouV israhl ek ghV aiguptou (Êxodo 3, 10)

 • kai eipen mwushV proV ton qeon tiV eimi oti poreusomai proV faraw basilea aiguptou kai oti exaxw touV uiouV israhl ek ghV aiguptou (Êxodo 3, 11)

 • kai eisakousontai sou thV fwnhV kai eiseleush su kai h gerousia israhl proV faraw basilea aiguptou kai ereiV proV auton o qeoV twn ebraiwn proskeklhtai hmaV poreuswmeqa oun odon triwn hmerwn eiV thn erhmon ina quswmen tw qew hmwn (Êxodo 3, 18)


“O amor nada mais é do que o brilho de Deus nos homens”. São Padre Pio de Pietrelcina