Gefunden 1274 Ergebnisse für: hmwn

 • kai legei mwushV sun toiV neaniskoiV kai presbuteroiV poreusomeqa sun toiV uioiV kai qugatrasin kai probatoiV kai bousin hmwn estin gar eorth kuriou tou qeou hmwn (Êxodo 10, 9)

 • kai eipen mwushV alla kai su dwseiV hmin olokautwmata kai qusiaV a poihsomen kuriw tw qew hmwn (Êxodo 10, 25)

 • kai ta kthnh hmwn poreusetai meq' hmwn kai ouc upoleiyomeqa oplhn ap' autwn gar lhmyomeqa latreusai kuriw tw qew hmwn hmeiV de ouk oidamen ti latreuswmen kuriw tw qew hmwn ewV tou elqein hmaV ekei (Êxodo 10, 26)

 • kai ereite autoiV qusia to pasca touto kuriw wV eskepasen touV oikouV twn uiwn israhl en aiguptw hnika epataxen touV aiguptiouV touV de oikouV hmwn errusato kai kuyaV o laoV prosekunhsen (Êxodo 12, 27)

 • kai prwi oyesqe thn doxan kuriou en tw eisakousai ton goggusmon umwn epi tw qew hmeiV de ti esmen oti diagogguzete kaq' hmwn (Êxodo 16, 7)

 • kai eipen mwushV en tw didonai kurion umin esperaV krea fagein kai artouV to prwi eiV plhsmonhn dia to eisakousai kurion ton goggusmon umwn on umeiV diagogguzete kaq' hmwn hmeiV de ti esmen ou gar kaq' hmwn o goggusmoV umwn estin all' h kata tou qeou (Êxodo 16, 8)

 • ediyhsen de ekei o laoV udati kai egogguzen ekei o laoV proV mwushn legonteV ina ti touto anebibasaV hmaV ex aiguptou apokteinai hmaV kai ta tekna hmwn kai ta kthnh tw diyei (Êxodo 17, 3)

 • kai idwn o laoV oti kecroniken mwushV katabhnai ek tou orouV sunesth o laoV epi aarwn kai legousin autw anasthqi kai poihson hmin qeouV oi proporeusontai hmwn o gar mwushV outoV o anqrwpoV oV exhgagen hmaV ex aiguptou ouk oidamen ti gegonen autw (Êxodo 32, 1)

 • legousin gar moi poihson hmin qeouV oi proporeusontai hmwn o gar mwushV outoV o anqrwpoV oV exhgagen hmaV ex aiguptou ouk oidamen ti gegonen autw (Êxodo 32, 23)

 • kai pwV gnwston estai alhqwV oti eurhka carin para soi egw te kai o laoV sou all' h sumporeuomenou sou meq' hmwn kai endoxasqhsomai egw te kai o laoV sou para panta ta eqnh osa epi thV ghV estin (Êxodo 33, 16)

 • kai eipen ei eurhka carin enwpion sou sumporeuqhtw o kurioV mou meq' hmwn o laoV gar sklhrotrachloV estin kai afeleiV su taV amartiaV hmwn kai taV anomiaV hmwn kai esomeqa soi (Êxodo 34, 9)

 • ean de leghte ti fagomeqa en tw etei tw ebdomw toutw ean mh speirwmen mhde sunagagwmen ta genhmata hmwn (Levítico 25, 20)


“Jesus vê, conhece e pesa todas as suas ações.” São Padre Pio de Pietrelcina