1. toutou carin egw pauloV o desmioV tou cristou ihsou uper umwn twn eqnwn

2. eige hkousate thn oikonomian thV caritoV tou qeou thV doqeishV moi eiV umaV

3. oti kata apokaluyin egnwrisen moi to musthrion kaqwV proegraya en oligw

4. proV o dunasqe anaginwskonteV nohsai thn sunesin mou en tw musthriw tou cristou

5. o en eteraiV geneaiV ouk egnwrisqh toiV uioiV twn anqrwpwn wV nun apekalufqh toiV agioiV apostoloiV autou kai profhtaiV en pneumati

6. einai ta eqnh sugklhronoma kai susswma kai summetoca thV epaggeliaV autou en tw cristw dia tou euaggeliou

7. ou egenomhn diakonoV kata thn dwrean thV caritoV tou qeou thn doqeisan moi kata thn energeian thV dunamewV autou

8. emoi tw elacistoterw pantwn twn agiwn edoqh h cariV auth en toiV eqnesin euaggelisasqai ton anexicniaston plouton tou cristou

9. kai fwtisai pantaV tiV h koinwnia tou musthriou tou apokekrummenou apo twn aiwnwn en tw qew tw ta panta ktisanti dia ihsou cristou

10. ina gnwrisqh nun taiV arcaiV kai taiV exousiaiV en toiV epouranioiV dia thV ekklhsiaV h polupoikiloV sofia tou qeou

11. kata proqesin twn aiwnwn hn epoihsen en cristw ihsou tw kuriw hmwn

12. en w ecomen thn parrhsian kai thn prosagwghn en pepoiqhsei dia thV pistewV autou

13. dio aitoumai mh ekkakein en taiV qliyesin mou uper umwn htiV estin doxa umwn

14. toutou carin kamptw ta gonata mou proV ton patera tou kuriou hmwn ihsou cristou

15. ex ou pasa patria en ouranoiV kai epi ghV onomazetai

16. ina dwh umin kata ton plouton thV doxhV autou dunamei krataiwqhnai dia tou pneumatoV autou eiV ton esw anqrwpon

17. katoikhsai ton criston dia thV pistewV en taiV kardiaiV umwn

18. en agaph errizwmenoi kai teqemeliwmenoi ina exiscushte katalabesqai sun pasin toiV agioiV ti to platoV kai mhkoV kai baqoV kai uyoV

19. gnwnai te thn uperballousan thV gnwsewV agaphn tou cristou ina plhrwqhte eiV pan to plhrwma tou qeou

20. tw de dunamenw uper panta poihsai uper ek perissou wn aitoumeqa h nooumen kata thn dunamin thn energoumenhn en hmin

21. autw h doxa en th ekklhsia en cristw ihsou eiV pasaV taV geneaV tou aiwnoV twn aiwnwn amhn

“Peçamos a São José o dom da perseverança até o final”. São Padre Pio de Pietrelcina