14. kai sunhgagen salwmwn armata kai ippeiV kai egenonto autw cilia kai tetrakosia armata kai dwdeka ciliadeV ippewn kai katelipen auta en polesin twn armatwn kai o laoV meta tou basilewV en ierousalhm

“Um filho espiritual perguntou a Padre Pio: Como posso recuperar o tempo perdido? Padre Pio respondeu-lhe “Multiplique suas boas obras!” São Padre Pio de Pietrelcina