1. kai elalhsen kurioV proV mwushn legwn

2. outoV o nomoV tou leprou h an hmera kaqarisqh kai prosacqhsetai proV ton ierea

3. kai exeleusetai o iereuV exw thV parembolhV kai oyetai o iereuV kai idou iatai h afh thV lepraV apo tou leprou

4. kai prostaxei o iereuV kai lhmyontai tw kekaqarismenw duo orniqia zwnta kaqara kai xulon kedrinon kai keklwsmenon kokkinon kai usswpon

5. kai prostaxei o iereuV kai sfaxousin to orniqion to en eiV aggeion ostrakinon ef' udati zwnti

6. kai to orniqion to zwn lhmyetai auto kai to xulon to kedrinon kai to klwston kokkinon kai ton usswpon kai bayei auta kai to orniqion to zwn eiV to aima tou orniqiou tou sfagentoV ef' udati zwnti

7. kai perirranei epi ton kaqarisqenta apo thV lepraV eptakiV kai kaqaroV estai kai exapostelei to orniqion to zwn eiV to pedion

8. kai plunei o kaqarisqeiV ta imatia autou kai xurhqhsetai autou pasan thn trica kai lousetai en udati kai kaqaroV estai kai meta tauta eiseleusetai eiV thn parembolhn kai diatriyei exw tou oikou autou epta hmeraV

9. kai estai th hmera th ebdomh xurhqhsetai pasan thn trica autou thn kefalhn autou kai ton pwgwna kai taV ofruaV kai pasan thn trica autou xurhqhsetai kai plunei ta imatia kai lousetai to swma autou udati kai kaqaroV estai

10. kai th hmera th ogdoh lhmyetai duo amnouV eniausiouV amwmouV kai probaton eniausion amwmon kai tria dekata semidalewV eiV qusian pefuramenhV en elaiw kai kotulhn elaiou mian

11. kai sthsei o iereuV o kaqarizwn ton anqrwpon ton kaqarizomenon kai tauta enanti kuriou epi thn quran thV skhnhV tou marturiou

12. kai lhmyetai o iereuV ton amnon ton ena kai prosaxei auton thV plhmmeleiaV kai thn kotulhn tou elaiou kai aforiei auto aforisma enanti kuriou

13. kai sfaxousin ton amnon en topw ou sfazousin ta olokautwmata kai ta peri amartiaV en topw agiw estin gar to peri amartiaV wsper to thV plhmmeleiaV estin tw ierei agia agiwn estin

14. kai lhmyetai o iereuV apo tou aimatoV tou thV plhmmeleiaV kai epiqhsei o iereuV epi ton lobon tou wtoV tou kaqarizomenou tou dexiou kai epi to akron thV ceiroV thV dexiaV kai epi to akron tou podoV tou dexiou

15. kai labwn o iereuV apo thV kotulhV tou elaiou epiceei epi thn ceira tou ierewV thn aristeran

16. kai bayei ton daktulon ton dexion apo tou elaiou tou ontoV epi thV ceiroV thV aristeraV kai ranei eptakiV tw daktulw enanti kuriou

17. to de kataleifqen elaion to on en th ceiri epiqhsei o iereuV epi ton lobon tou wtoV tou kaqarizomenou tou dexiou kai epi to akron thV ceiroV thV dexiaV kai epi to akron tou podoV tou dexiou epi ton topon tou aimatoV tou thV plhmmeleiaV

18. to de kataleifqen elaion to epi thV ceiroV tou ierewV epiqhsei o iereuV epi thn kefalhn tou kaqarisqentoV kai exilasetai peri autou o iereuV enanti kuriou

19. kai poihsei o iereuV to peri thV amartiaV kai exilasetai o iereuV peri tou akaqartou tou kaqarizomenou apo thV amartiaV autou kai meta touto sfaxei o iereuV to olokautwma

20. kai anoisei o iereuV to olokautwma kai thn qusian epi to qusiasthrion enanti kuriou kai exilasetai peri autou o iereuV kai kaqarisqhsetai

21. ean de penhtai kai h ceir autou mh euriskh lhmyetai amnon ena eiV o eplhmmelhsen eiV afairema wste exilasasqai peri autou kai dekaton semidalewV pefuramenhV en elaiw eiV qusian kai kotulhn elaiou mian

22. kai duo trugonaV h duo neossouV peristerwn osa euren h ceir autou kai estai h mia peri amartiaV kai h mia eiV olokautwma

23. kai prosoisei auta th hmera th ogdoh eiV to kaqarisai auton proV ton ierea epi thn quran thV skhnhV tou marturiou enanti kuriou

24. kai labwn o iereuV ton amnon thV plhmmeleiaV kai thn kotulhn tou elaiou epiqhsei auta epiqema enanti kuriou

25. kai sfaxei ton amnon thV plhmmeleiaV kai lhmyetai o iereuV apo tou aimatoV tou thV plhmmeleiaV kai epiqhsei epi ton lobon tou wtoV tou kaqarizomenou tou dexiou kai epi to akron thV ceiroV thV dexiaV kai epi to akron tou podoV tou dexiou

26. kai apo tou elaiou epiceei o iereuV epi thn ceira tou ierewV thn aristeran

27. kai ranei o iereuV tw daktulw tw dexiw apo tou elaiou tou en th ceiri autou th aristera eptakiV enanti kuriou

28. kai epiqhsei o iereuV apo tou elaiou tou epi thV ceiroV autou epi ton lobon tou wtoV tou kaqarizomenou tou dexiou kai epi to akron thV ceiroV autou thV dexiaV kai epi to akron tou podoV autou tou dexiou epi ton topon tou aimatoV tou thV plhmmeleiaV

29. to de kataleifqen apo tou elaiou to on epi thV ceiroV tou ierewV epiqhsei epi thn kefalhn tou kaqarisqentoV kai exilasetai peri autou o iereuV enanti kuriou

30. kai poihsei mian twn trugonwn h apo twn neosswn twn peristerwn kaqoti euren autou h ceir

31. thn mian peri amartiaV kai thn mian eiV olokautwma sun th qusia kai exilasetai o iereuV peri tou kaqarizomenou enanti kuriou

32. outoV o nomoV en w estin h afh thV lepraV kai tou mh euriskontoV th ceiri eiV ton kaqarismon autou

33. kai elalhsen kurioV proV mwushn kai aarwn legwn

34. wV an eiselqhte eiV thn ghn twn cananaiwn hn egw didwmi umin en kthsei kai dwsw afhn lepraV en taiV oikiaiV thV ghV thV egkthtou umin

35. kai hxei tinoV autou h oikia kai anaggelei tw ierei legwn wsper afh ewratai mou en th oikia

36. kai prostaxei o iereuV aposkeuasai thn oikian pro tou eiselqonta idein ton ierea thn afhn kai ou mh akaqarta genhtai osa ean h en th oikia kai meta tauta eiseleusetai o iereuV katamaqein thn oikian

37. kai oyetai thn afhn en toiV toicoiV thV oikiaV koiladaV clwrizousaV h purrizousaV kai h oyiV autwn tapeinotera twn toicwn

38. kai exelqwn o iereuV ek thV oikiaV epi thn quran thV oikiaV kai aforiei o iereuV thn oikian epta hmeraV

39. kai epanhxei o iereuV th hmera th ebdomh kai oyetai thn oikian kai idou ou diecuqh h afh en toiV toicoiV thV oikiaV

40. kai prostaxei o iereuV kai exelousin touV liqouV en oiV estin h afh kai ekbalousin autouV exw thV polewV eiV topon akaqarton

41. kai apoxusousin thn oikian eswqen kuklw kai ekceousin ton coun exw thV polewV eiV topon akaqarton

42. kai lhmyontai liqouV apexusmenouV eterouV kai antiqhsousin anti twn liqwn kai coun eteron lhmyontai kai exaleiyousin thn oikian

43. ean de epelqh palin afh kai anateilh en th oikia meta to exelein touV liqouV kai meta to apoxusqhnai thn oikian kai meta to exaleifqhnai

44. kai eiseleusetai o iereuV kai oyetai ei diakecutai h afh en th oikia lepra emmonoV estin en th oikia akaqartoV estin

45. kai kaqelousin thn oikian kai ta xula authV kai touV liqouV authV kai panta ton coun exoisousin exw thV polewV eiV topon akaqarton

46. kai o eisporeuomenoV eiV thn oikian pasaV taV hmeraV aV afwrismenh estin akaqartoV estai ewV esperaV

47. kai o koimwmenoV en th oikia plunei ta imatia autou kai akaqartoV estai ewV esperaV kai o esqwn en th oikia plunei ta imatia autou kai akaqartoV estai ewV esperaV

48. ean de paragenomenoV eiselqh o iereuV kai idh kai idou diacusei ou diaceitai h afh en th oikia meta to exaleifqhnai thn oikian kai kaqariei o iereuV thn oikian oti iaqh h afh

49. kai lhmyetai afagnisai thn oikian duo orniqia zwnta kaqara kai xulon kedrinon kai keklwsmenon kokkinon kai usswpon

50. kai sfaxei to orniqion to en eiV skeuoV ostrakinon ef' udati zwnti

51. kai lhmyetai to xulon to kedrinon kai to keklwsmenon kokkinon kai ton usswpon kai to orniqion to zwn kai bayei auto eiV to aima tou orniqiou tou esfagmenou ef' udati zwnti kai perirranei en autoiV epi thn oikian eptakiV

52. kai afagniei thn oikian en tw aimati tou orniqiou kai en tw udati tw zwnti kai en tw orniqiw tw zwnti kai en tw xulw tw kedrinw kai en tw usswpw kai en tw keklwsmenw kokkinw

53. kai exapostelei to orniqion to zwn exw thV polewV eiV to pedion kai exilasetai peri thV oikiaV kai kaqara estai

54. outoV o nomoV kata pasan afhn lepraV kai qrausmatoV

55. kai thV lepraV imatiou kai oikiaV

56. kai oulhV kai shmasiaV kai tou augazontoV

57. kai tou exhghsasqai h hmera akaqarton kai h hmera kaqarisqhsetai outoV o nomoV thV lepraV

“Quando fizer o bem, esqueça. Se fizer o mal, pense no que fez e se arrependa.” São Padre Pio de Pietrelcina