1. kai nun h entolh auth proV umaV oi iereiV

2. ean mh akoushte kai ean mh qhsqe eiV thn kardian umwn tou dounai doxan tw onomati mou legei kurioV pantokratwr kai exapostelw ef' umaV thn kataran kai epikatarasomai thn eulogian umwn kai katarasomai authn kai diaskedasw thn eulogian umwn kai ouk estai en umin oti umeiV ou tiqesqe eiV thn kardian umwn

3. idou egw aforizw umin ton wmon kai skorpiw hnustron epi ta proswpa umwn hnustron eortwn umwn kai lhmyomai umaV eiV to auto

4. kai epignwsesqe dioti egw exapestalka proV umaV thn entolhn tauthn tou einai thn diaqhkhn mou proV touV leuitaV legei kurioV pantokratwr

5. h diaqhkh mou hn met' autou thV zwhV kai thV eirhnhV kai edwka autw en fobw fobeisqai me kai apo proswpou onomatoV mou stellesqai auton

6. nomoV alhqeiaV hn en tw stomati autou kai adikia ouc eureqh en ceilesin autou en eirhnh kateuqunwn eporeuqh met' emou kai pollouV epestreyen apo adikiaV

7. oti ceilh ierewV fulaxetai gnwsin kai nomon ekzhthsousin ek stomatoV autou dioti aggeloV kuriou pantokratoroV estin

8. umeiV de exeklinate ek thV odou kai pollouV hsqenhsate en nomw diefqeirate thn diaqhkhn tou leui legei kurioV pantokratwr

9. kagw dedwka umaV exoudenwmenouV kai pareimenouV eiV panta ta eqnh anq' wn umeiV ouk efulaxasqe taV odouV mou alla elambanete proswpa en nomw

10. ouci qeoV eiV ektisen umaV ouci pathr eiV pantwn umwn ti oti egkatelipete ekastoV ton adelfon autou tou bebhlwsai thn diaqhkhn twn paterwn umwn

11. egkateleifqh ioudaV kai bdelugma egeneto en tw israhl kai en ierousalhm dioti ebebhlwsen ioudaV ta agia kuriou en oiV hgaphsen kai epethdeusen eiV qeouV allotriouV

12. exoleqreusei kurioV ton anqrwpon ton poiounta tauta ewV kai tapeinwqh ek skhnwmatwn iakwb kai ek prosagontwn qusian tw kuriw pantokratori

13. kai tauta a emisoun epoieite ekaluptete dakrusin to qusiasthrion kuriou kai klauqmw kai stenagmw ek kopwn eti axion epibleyai eiV qusian h labein dekton ek twn ceirwn umwn

14. kai eipate eneken tinoV oti kurioV diemarturato ana meson sou kai ana meson gunaikoV neothtoV sou hn egkatelipeV kai auth koinwnoV sou kai gunh diaqhkhV sou

15. kai ouk alloV epoihsen kai upoleimma pneumatoV autou kai eipate ti allo all' h sperma zhtei o qeoV kai fulaxasqe en tw pneumati umwn kai gunaika neothtoV sou mh egkataliphV

16. alla ean mishsaV exaposteilhV legei kurioV o qeoV tou israhl kai kaluyei asebeia epi ta enqumhmata sou legei kurioV pantokratwr kai fulaxasqe en tw pneumati umwn kai ou mh egkataliphte

17. oi paroxunonteV ton qeon en toiV logoiV umwn kai eipate en tini parwxunamen auton en tw legein umaV paV poiwn ponhron kalon enwpion kuriou kai en autoiV autoV eudokhsen kai pou estin o qeoV thV dikaiosunhV

A humildade e a caridade são as “cordas mestras”. Todas as outras virtudes dependem delas. Uma é a mais baixa; a outra é a mais alta. ( P.e Pio ) São Padre Pio de Pietrelcina