1. kai eipen kurioV proV me eti poreuqhti kai agaphson gunaika agapwsan ponhra kai moicalin kaqwV agapa o qeoV touV uiouV israhl kai autoi apoblepousin epi qeouV allotriouV kai filousin pemmata meta stafidwn

2. kai emisqwsamhn emautw pentekaideka arguriou kai gomor kriqwn kai nebel oinou

3. kai eipa proV authn hmeraV pollaV kaqhsh ep' emoi kai ou mh porneushV oude mh genh andri eterw kai egw epi soi

4. dioti hmeraV pollaV kaqhsontai oi uioi israhl ouk ontoV basilewV oude ontoV arcontoV oude oushV qusiaV oude ontoV qusiasthriou oude ierateiaV oude dhlwn

5. kai meta tauta epistreyousin oi uioi israhl kai epizhthsousin kurion ton qeon autwn kai dauid ton basilea autwn kai eksthsontai epi tw kuriw kai epi toiV agaqoiV autou ep' escatwn twn hmerwn

“Faltar com a caridade¨¦ como ferir a pupila dos olhos de Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina