1. uie fulasse emouV logouV taV de emaV entolaV kruyon para seautw [1a] uie tima ton kurion kai iscuseiV plhn de autou mh fobou allon

2. fulaxon emaV entolaV kai biwseiV touV de emouV logouV wsper koraV ommatwn

3. periqou de autouV soiV daktuloiV epigrayon de epi to platoV thV kardiaV sou

4. eipon thn sofian shn adelfhn einai thn de fronhsin gnwrimon peripoihsai seautw

5. ina se thrhsh apo gunaikoV allotriaV kai ponhraV ean se logoiV toiV proV carin embalhtai

6. apo gar quridoV ek tou oikou authV eiV taV plateiaV parakuptousa

7. on an idh twn afronwn teknwn neanian endeh frenwn

8. paraporeuomenon para gwnian en diodoiV oikwn authV

9. kai lalounta en skotei esperinw hnika an hsucia nukterinh h kai gnofwdhV

10. h de gunh sunanta autw eidoV ecousa pornikon h poiei newn exiptasqai kardiaV

11. anepterwmenh de estin kai aswtoV en oikw de ouc hsucazousin oi podeV authV

12. cronon gar tina exw rembetai cronon de en plateiaiV para pasan gwnian enedreuei

13. eita epilabomenh efilhsen auton anaidei de proswpw proseipen autw

14. qusia eirhnikh moi estin shmeron apodidwmi taV eucaV mou

15. eneka toutou exhlqon eiV sunanthsin soi poqousa to son proswpon eurhka se

16. keiriaiV tetaka thn klinhn mou amfitapoiV de estrwka toiV ap' aiguptou

17. dierragka thn koithn mou krokw ton de oikon mou kinnamwmw

18. elqe kai apolauswmen filiaV ewV orqrou deuro kai egkulisqwmen erwti

19. ou gar parestin o anhr mou en oikw peporeutai de odon makran

20. endesmon arguriou labwn en ceiri autou di' hmerwn pollwn epanhxei eiV ton oikon autou

21. apeplanhsen de auton pollh omilia brocoiV te toiV apo ceilewn exwkeilen auton

22. o de ephkolouqhsen auth kepfwqeiV wsper de bouV epi sfaghn agetai kai wsper kuwn epi desmouV

23. h wV elafoV toxeumati peplhgwV eiV to hpar speudei de wsper orneon eiV pagida ouk eidwV oti peri yuchV trecei

24. nun oun uie akoue mou kai prosece rhmasin stomatoV mou

25. mh ekklinatw eiV taV odouV authV h kardia sou

26. pollouV gar trwsasa katabeblhken kai anariqmhtoi eisin ouV pefoneuken

27. odoi adou o oikoV authV katagousai eiV ta tamieia tou qanatou

“Se tanta atenção é dada aos bens desta Terra, quanto mais se deve dar aos do Céu? Faça, portanto, uma boa leitura espiritual, a santa meditação, o exame de consciência, e fará progresso na perfeição cristã e no amor de Jesus.” São Padre Pio de Pietrelcina