3. καὶ εἶπεν ὁ θεός γενηθήτω φῶς καὶ ἐγένετο φῶς

“Seja perseverante nas orações e nas santas leituras.” São Padre Pio de Pietrelcina