Found 252 Results for: Njegovih

 • I pred vodama potopnim uðu s Noom u korablju njegovi sinovi, njegova žena i žene sinova njegovih. (Knjiga Postanka 7, 7)

 • I Noa iziðe, a s njime sinovi njegovi, žena njegova i žene sinova njegovih. (Knjiga Postanka 8, 18)

 • Hajde da ga sad ubijemo i bacimo u kakvu èatrnju! Možemo kazati da ga je proždrla divlja zvijer. Vidjet æemo što æe biti od njegovih snova!" (Knjiga Postanka 37, 20)

 • Ovo su imena Izraelaca - Jakova i njegovih potomaka - koji su stigli u Egipat: Jakovljev prvoroðenac Ruben. (Knjiga Postanka 46, 8)

 • Josip ih tada skine s njegovih koljena i duboko se, sve do zemlje, nakloni. (Knjiga Postanka 48, 12)

 • Od Jude žezlo se kraljevsko, ni palica vladalaèka od nogu njegovih udaljiti neæe dok ne doðe onaj kome pripada - kome æe se narodi pokoriti. (Knjiga Postanka 49, 10)

 • Nato im odvrati egipatski kralj: "Mojsije i Arone, zašto odvraæate svijet od njegovih dužnosti? Idite na svoj posao. (Knjiga Izlaska 5, 4)

 • "Neka vas Jahve ima na oku i sudi vam!" - dobace im. "Omrazili ste nas kod faraona i njegovih dvorana; dali ste im maè u ruke da nas pobiju." (Knjiga Izlaska 5, 21)

 • Mojsije i Aron uèiniše kako im je Jahve naredio. Podiže Aron svoj štap i naoèigled faraona i njegovih službenika mlatnu po vodi u Rijeci. Sva se voda u Rijeci prometnu u krv. (Knjiga Izlaska 7, 20)

 • I uèini Jahve tako. Rojevi obada nalete u faraonov dvor, na domove njegovih službenika i po svoj zemlji egipatskoj. Zemlja nastrada od obada. (Knjiga Izlaska 8, 20)

 • Nato odvrati Mojsije: "Èim odem od tebe, zazvat æu Jahvu da sutra nestane obada s faraona, njegovih službenika i njegova puka. Ali neka faraon više ne vara! Neka pusti narod da ide i prinese žrtvu Jahvi." (Knjiga Izlaska 8, 25)

 • I Jahve uèini kako je Mojsije tražio: s faraona, s njegovih službenika i s njegova puka nestane obada - ni jedan jedini nije ostao. (Knjiga Izlaska 8, 27)


“Deus ama quem segue o caminho da virtude.” São Padre Pio de Pietrelcina