Found 375 Results for: Tote

 • kai diwdeusen abram thn ghn eiV to mhkoV authV ewV tou topou sucem epi thn drun thn uyhlhn oi de cananaioi tote katwkoun thn ghn (Gênesis 12, 6)

 • kai egeneto mach ana meson twn poimenwn twn kthnwn tou abram kai ana meson twn poimenwn twn kthnwn tou lwt oi de cananaioi kai oi ferezaioi tote katwkoun thn ghn (Gênesis 13, 7)

 • tote aqwoV esh apo thV araV mou hnika gar ean elqhV eiV thn emhn fulhn kai mh soi dwsin kai esh aqwoV apo tou orkismou mou (Gênesis 24, 41)

 • exubrisaV wV udwr mh ekzeshV anebhV gar epi thn koithn tou patroV sou tote emianaV thn strwmnhn ou anebhV (Gênesis 49, 4)

 • kai pan oikethn tinoV h argurwnhton peritemeiV auton kai tote fagetai ap' autou (Êxodo 12, 44)

 • ean de tiV proselqh proV umaV proshlutoV poihsai to pasca kuriw peritemeiV autou pan arsenikon kai tote proseleusetai poihsai auto kai estai wsper kai o autocqwn thV ghV paV aperitmhtoV ouk edetai ap' autou (Êxodo 12, 48)

 • tote hsen mwushV kai oi uioi israhl thn wdhn tauthn tw qew kai eipan legonteV aswmen tw kuriw endoxwV gar dedoxastai ippon kai anabathn erriyen eiV qalassan (Êxodo 15, 1)

 • tote espeusan hgemoneV edwm kai arconteV mwabitwn elaben autouV tromoV etakhsan panteV oi katoikounteV canaan (Êxodo 15, 15)

 • prosaxei auton o kurioV autou proV to krithrion tou qeou kai tote prosaxei auton epi thn quran epi ton staqmon kai truphsei autou o kurioV to ouV tw ophtiw kai douleusei autw eiV ton aiwna (Êxodo 21, 6)

 • kai afelw thn ceira kai tote oyh ta opisw mou to de proswpon mou ouk ofqhsetai soi (Êxodo 33, 23)

 • kai duh o hlioV kai kaqaroV estai kai tote fagetai twn agiwn oti artoV estin autou (Levítico 22, 7)

 • tote eudokhsei h gh ta sabbata authV kai pasaV taV hmeraV thV erhmwsewV authV kai umeiV esesqe en th gh twn ecqrwn umwn tote sabbatiei h gh kai eudokhsei ta sabbata authV (Levítico 26, 34)


“Temos muita facilidade para pedir, mas não para agradecer”. São Padre Pio de Pietrelcina