Found 284 Results for: meson

 • kai paradoxasw egw en tw kairw ekeinw ana meson twn kthnwn twn aiguptiwn kai ana meson twn kthnwn twn uiwn israhl ou teleuthsei apo pantwn twn tou israhl uiwn rhton (Êxodo 9, 4)

 • kai eipen mwushV tade legei kurioV peri mesaV nuktaV egw eisporeuomai eiV meson aiguptou (Êxodo 11, 4)

 • kai en pasi toiV uioiV israhl ou gruxei kuwn th glwssh autou apo anqrwpou ewV kthnouV opwV eidhV osa paradoxasei kurioV ana meson twn aiguptiwn kai tou israhl (Êxodo 11, 7)

 • lalhson toiV uioiV israhl kai apostreyanteV stratopedeusatwsan apenanti thV epaulewV ana meson magdwlou kai ana meson thV qalasshV ex enantiaV beelsepfwn enwpion autwn stratopedeuseiV epi thV qalasshV (Êxodo 14, 2)

 • kai su eparon th rabdw sou kai ekteinon thn ceira sou epi thn qalassan kai rhxon authn kai eiselqatwsan oi uioi israhl eiV meson thV qalasshV kata to xhron (Êxodo 14, 16)

 • kai eishlqen ana meson thV parembolhV twn aiguptiwn kai ana meson thV parembolhV israhl kai esth kai egeneto skotoV kai gnofoV kai dihlqen h nux kai ou sunemixan allhloiV olhn thn nukta (Êxodo 14, 20)

 • kai eishlqon oi uioi israhl eiV meson thV qalasshV kata to xhron kai to udwr autoiV teicoV ek dexiwn kai teicoV ex euwnumwn (Êxodo 14, 22)

 • katediwxan de oi aiguptioi kai eishlqon opisw autwn pasa h ippoV faraw kai ta armata kai oi anabatai eiV meson thV qalasshV (Êxodo 14, 23)

 • exeteinen de mwushV thn ceira epi thn qalassan kai apekatesth to udwr proV hmeran epi cwraV oi de aiguptioi efugon upo to udwr kai exetinaxen kurioV touV aiguptiouV meson thV qalasshV (Êxodo 14, 27)

 • aphran de ex ailim kai hlqosan pasa sunagwgh uiwn israhl eiV thn erhmon sin o estin ana meson ailim kai ana meson sina th de pentekaidekath hmera tw mhni tw deuterw exelhluqotwn autwn ek ghV aiguptou (Êxodo 16, 1)

 • orkoV estai tou qeou ana meson amfoterwn h mhn mh auton peponhreusqai kaq' olhV thV parakataqhkhV tou plhsion kai outwV prosdexetai o kurioV autou kai ouk apoteisei (Êxodo 22, 10)

 • kai eishlqen mwushV eiV to meson thV nefelhV kai anebh eiV to oroV kai hn ekei en tw orei tessarakonta hmeraV kai tessarakonta nuktaV (Êxodo 24, 18)


“Amemos ao próximo. Custa tão pouco querer bem ao outro.” São Padre Pio de Pietrelcina