1. kai epipeswn iwshf epi to proswpon tou patroV autou eklausen ep' auton kai efilhsen auton

“Esforce-se, mesmo se for um pouco, mas sempre…” São Padre Pio de Pietrelcina