1. kai eipen kurioV proV mwushn legwn

2. lalhson toiV uioiV israhl kai ereiV proV autouV otan eiselqhte eiV thn ghn thV katoikhsewV umwn hn egw didwmi umin

3. kai poihseiV olokautwmata kuriw olokarpwma h qusian megalunai euchn h kaq' ekousion h en taiV eortaiV umwn poihsai osmhn euwdiaV kuriw ei men apo twn bown h apo twn probatwn

4. kai prosoisei o prosferwn to dwron autou kuriw qusian semidalewV dekaton tou oifi anapepoihmenhV en elaiw en tetartw tou in

5. kai oinon eiV spondhn to tetarton tou in poihsete epi thV olokautwsewV h epi thV qusiaV tw amnw tw eni poihseiV tosouto karpwma osmhn euwdiaV tw kuriw

6. kai tw kriw otan poihte auton h eiV olokautwma h eiV qusian poihseiV qusian semidalewV duo dekata anapepoihmenhV en elaiw to triton tou in

7. kai oinon eiV spondhn to triton tou in prosoisete eiV osmhn euwdiaV kuriw

8. ean de apo twn bown poihte eiV olokautwma h eiV qusian megalunai euchn h eiV swthrion kuriw

9. kai prosoisei epi tou moscou qusian semidalewV tria dekata anapepoihmenhV en elaiw hmisu tou in

10. kai oinon eiV spondhn to hmisu tou in karpwma osmhn euwdiaV kuriw

11. outwV poihseiV tw moscw tw eni h tw kriw tw eni h tw amnw tw eni ek twn probatwn h ek twn aigwn

12. kata ton ariqmon wn ean poihshte outw poihsete tw eni kata ton ariqmon autwn

13. paV o autocqwn poihsei outwV toiauta prosenegkai karpwmata eiV osmhn euwdiaV kuriw

14. ean de proshlutoV en umin prosgenhtai en th gh umwn h oV an genhtai en umin en taiV geneaiV umwn kai poihsei karpwma osmhn euwdiaV kuriw on tropon poieite umeiV outwV poihsei h sunagwgh kuriw

15. nomoV eiV estai umin kai toiV proshlutoiV toiV proskeimenoiV en umin nomoV aiwnioV eiV geneaV umwn wV umeiV kai o proshlutoV estai enanti kuriou

16. nomoV eiV estai kai dikaiwma en estai umin kai tw proshlutw tw proskeimenw en umin

17. kai elalhsen kurioV proV mwushn legwn

18. lalhson toiV uioiV israhl kai ereiV proV autouV en tw eisporeuesqai umaV eiV thn ghn eiV hn egw eisagw umaV ekei

19. kai estai otan esqhte umeiV apo twn artwn thV ghV afeleite afairema aforisma kuriw

20. aparchn furamatoV umwn arton afairema aforieite auto wV afairema apo alw outwV afeleite auton

21. aparchn furamatoV umwn kai dwsete kuriw afairema eiV taV geneaV umwn

22. otan de diamarthte kai mh poihshte pasaV taV entolaV tautaV aV elalhsen kurioV proV mwushn

23. kaqa sunetaxen kurioV proV umaV en ceiri mwush apo thV hmeraV hV sunetaxen kurioV proV umaV kai epekeina eiV taV geneaV umwn

24. kai estai ean ex ofqalmwn thV sunagwghV genhqh akousiwV kai poihsei pasa h sunagwgh moscon ena ek bown amwmon eiV olokautwma eiV osmhn euwdiaV kuriw kai qusian toutou kai spondhn autou kata thn suntaxin kai cimaron ex aigwn ena peri amartiaV

25. kai exilasetai o iereuV peri pashV sunagwghV uiwn israhl kai afeqhsetai autoiV oti akousion estin kai autoi hnegkan to dwron autwn karpwma kuriw peri thV amartiaV autwn enanti kuriou peri twn akousiwn autwn

26. kai afeqhsetai kata pasan sunagwghn uiwn israhl kai tw proshlutw tw proskeimenw proV umaV oti panti tw law akousion

27. ean de yuch mia amarth akousiwV prosaxei aiga mian eniausian peri amartiaV

28. kai exilasetai o iereuV peri thV yuchV thV akousiasqeishV kai amartoushV akousiwV enanti kuriou exilasasqai peri autou

29. tw egcwriw en uioiV israhl kai tw proshlutw tw proskeimenw en autoiV nomoV eiV estai autoiV oV an poihsh akousiwV

30. kai yuch htiV poihsei en ceiri uperhfaniaV apo twn autocqonwn h apo twn proshlutwn ton qeon outoV paroxunei exoleqreuqhsetai h yuch ekeinh ek tou laou authV

31. oti to rhma kuriou efaulisen kai taV entolaV autou dieskedasen ektriyei ektribhsetai h yuch ekeinh h amartia authV en auth

32. kai hsan oi uioi israhl en th erhmw kai euron andra sullegonta xula th hmera twn sabbatwn

33. kai proshgagon auton oi euronteV auton sullegonta xula th hmera twn sabbatwn proV mwushn kai aarwn kai proV pasan sunagwghn uiwn israhl

34. kai apeqento auton eiV fulakhn ou gar sunekrinan ti poihswsin auton

35. kai elalhsen kurioV proV mwushn legwn qanatw qanatousqw o anqrwpoV liqobolhsate auton liqoiV pasa h sunagwgh

36. kai exhgagon auton pasa h sunagwgh exw thV parembolhV kai eliqobolhsan auton pasa h sunagwgh liqoiV exw thV parembolhV kaqa sunetaxen kurioV tw mwush

37. kai eipen kurioV proV mwushn legwn

38. lalhson toiV uioiV israhl kai ereiV proV autouV kai poihsatwsan eautoiV kraspeda epi ta pterugia twn imatiwn autwn eiV taV geneaV autwn kai epiqhsete epi ta kraspeda twn pterugiwn klwsma uakinqinon

39. kai estai umin en toiV kraspedoiV kai oyesqe auta kai mnhsqhsesqe paswn twn entolwn kuriou kai poihsete autaV kai ou diastrafhsesqe opisw twn dianoiwn umwn kai opisw twn ofqalmwn umwn en oiV umeiV ekporneuete opisw autwn

40. opwV an mnhsqhte kai poihshte pasaV taV entolaV mou kai esesqe agioi tw qew umwn

41. egw kurioV o qeoV umwn o exagagwn umaV ek ghV aiguptou einai umwn qeoV egw kurioV o qeoV umwn

“Para consolar uma alma na sua dor, mostre-lhe todo o bem que ela ainda pode fazer.” São Padre Pio de Pietrelcina