1. th de mia twn sabbatwn maria h magdalhnh ercetai prwi skotiaV eti oushV eiV to mnhmeion kai blepei ton liqon hrmenon ek tou mnhmeiou

2. trecei oun kai ercetai proV simwna petron kai proV ton allon maqhthn on efilei o ihsouV kai legei autoiV hran ton kurion ek tou mnhmeiou kai ouk oidamen pou eqhkan auton

3. exhlqen oun o petroV kai o alloV maqhthV kai hrconto eiV to mnhmeion

4. etrecon de oi duo omou kai o alloV maqhthV proedramen tacion tou petrou kai hlqen prwtoV eiV to mnhmeion

5. kai parakuyaV blepei keimena ta oqonia ou mentoi eishlqen

6. ercetai oun simwn petroV akolouqwn autw kai eishlqen eiV to mnhmeion kai qewrei ta oqonia keimena

7. kai to soudarion o hn epi thV kefalhV autou ou meta twn oqoniwn keimenon alla cwriV entetuligmenon eiV ena topon

8. tote oun eishlqen kai o alloV maqhthV o elqwn prwtoV eiV to mnhmeion kai eiden kai episteusen

9. oudepw gar hdeisan thn grafhn oti dei auton ek nekrwn anasthnai

10. aphlqon oun palin proV eautouV oi maqhtai

11. maria de eisthkei proV to mnhmeion klaiousa exw wV oun eklaien parekuyen eiV to mnhmeion

12. kai qewrei duo aggelouV en leukoiV kaqezomenouV ena proV th kefalh kai ena proV toiV posin opou ekeito to swma tou ihsou

13. kai legousin auth ekeinoi gunai ti klaieiV legei autoiV oti hran ton kurion mou kai ouk oida pou eqhkan auton

14. kai tauta eipousa estrafh eiV ta opisw kai qewrei ton ihsoun estwta kai ouk hdei oti o ihsouV estin

15. legei auth o ihsouV gunai ti klaieiV tina zhteiV ekeinh dokousa oti o khpouroV estin legei autw kurie ei su ebastasaV auton eipe moi pou auton eqhkaV kagw auton arw

16. legei auth o ihsouV maria strafeisa ekeinh legei autw rabbouni o legetai didaskale

17. legei auth o ihsouV mh mou aptou oupw gar anabebhka proV ton patera mou poreuou de proV touV adelfouV mou kai eipe autoiV anabainw proV ton patera mou kai patera umwn kai qeon mou kai qeon umwn

18. ercetai maria h magdalhnh apaggellousa toiV maqhtaiV oti ewraken ton kurion kai tauta eipen auth

19. oushV oun oyiaV th hmera ekeinh th mia twn sabbatwn kai twn qurwn kekleismenwn opou hsan oi maqhtai sunhgmenoi dia ton fobon twn ioudaiwn hlqen o ihsouV kai esth eiV to meson kai legei autoiV eirhnh umin

20. kai touto eipwn edeixen autoiV taV ceiraV kai thn pleuran autou ecarhsan oun oi maqhtai idonteV ton kurion

21. eipen oun autoiV o ihsouV palin eirhnh umin kaqwV apestalken me o pathr kagw pempw umaV

22. kai touto eipwn enefushsen kai legei autoiV labete pneuma agion

23. an tinwn afhte taV amartiaV afientai autoiV an tinwn krathte kekrathntai

24. qwmaV de eiV ek twn dwdeka o legomenoV didumoV ouk hn met autwn ote hlqen o ihsouV

25. elegon oun autw oi alloi maqhtai ewrakamen ton kurion o de eipen autoiV ean mh idw en taiV cersin autou ton tupon twn hlwn kai balw ton daktulon mou eiV ton tupon twn hlwn kai balw thn ceira mou eiV thn pleuran autou ou mh pisteusw

26. kai meq hmeraV oktw palin hsan esw oi maqhtai autou kai qwmaV met autwn ercetai o ihsouV twn qurwn kekleismenwn kai esth eiV to meson kai eipen eirhnh umin

27. eita legei tw qwma fere ton daktulon sou wde kai ide taV ceiraV mou kai fere thn ceira sou kai bale eiV thn pleuran mou kai mh ginou apistoV alla pistoV

28. kai apekriqh o qwmaV kai eipen autw o kurioV mou kai o qeoV mou

29. legei autw o ihsouV oti ewrakaV me qwma pepisteukaV makarioi oi mh idonteV kai pisteusanteV

30. polla men oun kai alla shmeia epoihsen o ihsouV enwpion twn maqhtwn autou a ouk estin gegrammena en tw bibliw toutw

31. tauta de gegraptai ina pisteushte oti o ihsouV estin o cristoV o uioV tou qeou kai ina pisteuonteV zwhn echte en tw onomati autou

“Que Nossa Mãe do Céu tenha piedade de nós e com um olhar maternal levante-nos, purifique-nos e eleve-nos a Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina