Löydetty 92 Tulokset: Abessalwm

 • kai o deuteroV autou dalouia thV abigaiaV thV karmhliaV kai o tritoV abessalwm uioV maaca qugatroV qolmi basilewV gesir (II Samuel 3, 3)

 • kai egenhqh meta tauta kai tw abessalwm uiw dauid adelfh kalh tw eidei sfodra kai onoma auth qhmar kai hgaphsen authn amnwn uioV dauid (II Samuel 13, 1)

 • kai eipen autw ti soi oti su outwV asqenhV uie tou basilewV to prwi prwi ouk apaggeleiV moi kai eipen autw amnwn qhmar thn adelfhn abessalwm tou adelfou mou egw agapw (II Samuel 13, 4)

 • kai eipen proV authn abessalwm o adelfoV authV mh amnwn o adelfoV sou egeneto meta sou kai nun adelfh mou kwfeuson oti adelfoV sou estin mh qhV thn kardian sou tou lalhsai eiV to rhma touto kai ekaqisen qhmar chreuousa en oikw abessalwm tou adelfou authV (II Samuel 13, 20)

 • kai ouk elalhsen abessalwm meta amnwn apo ponhrou ewV agaqou oti emisei abessalwm ton amnwn epi logou ou etapeinwsen qhmar thn adelfhn autou (II Samuel 13, 22)

 • kai egeneto eiV diethrida hmerwn kai hsan keironteV tw abessalwm en belaswr th ecomena efraim kai ekalesen abessalwm pantaV touV uiouV tou basilewV (II Samuel 13, 23)

 • kai hlqen abessalwm proV ton basilea kai eipen idou dh keirousin tw doulw sou poreuqhtw dh o basileuV kai oi paideV autou meta tou doulou sou (II Samuel 13, 24)

 • kai eipen o basileuV proV abessalwm mh dh uie mou mh poreuqwmen panteV hmeiV kai ou mh katabarunqwmen epi se kai ebiasato auton kai ouk hqelhsen tou poreuqhnai kai euloghsen auton (II Samuel 13, 25)

 • kai eipen abessalwm kai ei mh poreuqhtw dh meq' hmwn amnwn o adelfoV mou kai eipen autw o basileuV ina ti poreuqh meta sou (II Samuel 13, 26)

 • kai ebiasato auton abessalwm kai apesteilen met' autou ton amnwn kai pantaV touV uiouV tou basilewV kai epoihsen abessalwm poton kata ton poton tou basilewV (II Samuel 13, 27)

 • kai eneteilato abessalwm toiV paidarioiV autou legwn idete wV an agaqunqh h kardia amnwn en tw oinw kai eipw proV umaV pataxate ton amnwn kai qanatwsate auton mh fobhqhte oti ouci egw eimi entellomai umin andrizesqe kai ginesqe eiV uiouV dunamewV (II Samuel 13, 28)

 • kai epoihsan ta paidaria abessalwm tw amnwn kaqa eneteilato autoiV abessalwm kai anesthsan panteV oi uioi tou basilewV kai epekaqisan anhr epi thn hmionon autou kai efugan (II Samuel 13, 29)


“Que Nossa Senhora nos obtenha o amor à cruz, aos sofrimentos e às dores.” São Padre Pio de Pietrelcina