Löydetty 268 Tulokset: Cristou

 • kai auth estin h entolh autou ina pisteuswmen tw onomati tou uiou autou ihsou cristou kai agapwmen allhlouV kaqwV edwken entolhn hmin (I São João 3, 23)

 • estai meq hmwn cariV eleoV eirhnh para qeou patroV kai para kuriou ihsou cristou tou uiou tou patroV en alhqeia kai agaph (II São João 1, 3)

 • paV o parabainwn kai mh menwn en th didach tou cristou qeon ouk ecei o menwn en th didach tou cristou outoV kai ton patera kai ton uion ecei (II São João 1, 9)

 • ioudaV ihsou cristou douloV adelfoV de iakwbou toiV en qew patri hgiasmenoiV kai ihsou cristw tethrhmenoiV klhtoiV (São Judas 1, 1)

 • umeiV de agaphtoi mnhsqhte twn rhmatwn twn proeirhmenwn upo twn apostolwn tou kuriou hmwn ihsou cristou (São Judas 1, 17)

 • eautouV en agaph qeou thrhsate prosdecomenoi to eleoV tou kuriou hmwn ihsou cristou eiV zwhn aiwnion (São Judas 1, 21)

 • apokaluyiV ihsou cristou hn edwken autw o qeoV deixai toiV douloiV autou a dei genesqai en tacei kai eshmanen aposteilaV dia tou aggelou autou tw doulw autou iwannh (Apocalipse 1, 1)

 • oV emarturhsen ton logon tou qeou kai thn marturian ihsou cristou osa te eiden (Apocalipse 1, 2)

 • kai apo ihsou cristou o martuV o pistoV o prwtotokoV ek twn nekrwn kai o arcwn twn basilewn thV ghV tw agaphsanti hmaV kai lousanti hmaV apo twn amartiwn hmwn en tw aimati autou (Apocalipse 1, 5)

 • egw iwannhV o kai adelfoV umwn kai sugkoinwnoV en th qliyei kai en th basileia kai upomonh ihsou cristou egenomhn en th nhsw th kaloumenh patmw dia ton logon tou qeou kai dia thn marturian ihsou cristou (Apocalipse 1, 9)

 • kai o ebdomoV aggeloV esalpisen kai egenonto fwnai megalai en tw ouranw legousai egenonto ai basileiai tou kosmou tou kuriou hmwn kai tou cristou autou kai basileusei eiV touV aiwnaV twn aiwnwn (Apocalipse 11, 15)

 • kai hkousa fwnhn megalhn legousan en tw ouranw arti egeneto h swthria kai h dunamiV kai h basileia tou qeou hmwn kai h exousia tou cristou autou oti kateblhqh o kathgoroV twn adelfwn hmwn o kathgorwn autwn enwpion tou qeou hmwn hmeraV kai nuktoV (Apocalipse 12, 10)


“A sua função é tirar e transportar as pedras, e arrancar os espinhos. Jesus é quem semeia, planta, cultiva e rega. Mas seu trabalho também é obra de Jesus. Sem Ele você nada pode fazer.” São Padre Pio de Pietrelcina