Löydetty 414 Tulokset: Kaqwv

 • kai wsfranqh kurioV o qeoV osmhn euwdiaV kai eipen kurioV o qeoV dianohqeiV ou prosqhsw eti tou katarasasqai thn ghn dia ta erga twn anqrwpwn oti egkeitai h dianoia tou anqrwpou epimelwV epi ta ponhra ek neothtoV ou prosqhsw oun eti pataxai pasan sarka zwsan kaqwV epoihsa (Gênesis 8, 21)

 • kai lhmyomai arton kai fagesqe kai meta touto pareleusesqe eiV thn odon umwn ou eineken exeklinate proV ton paida umwn kai eipan outwV poihson kaqwV eirhkaV (Gênesis 18, 5)

 • egenhqh de kaqwV sunekrinen hmin outwV kai sunebh eme te apokatastaqhnai epi thn archn mou ekeinon de kremasqhnai (Gênesis 41, 13)

 • kai to kondu mou to arguroun embalate eiV ton marsippon tou newterou kai thn timhn tou sitou autou egenhqh de kata to rhma iwshf kaqwV eipen (Gênesis 44, 2)

 • kai eipen kurioV proV mwushn laxeuson seautw duo plakaV liqinaV kaqwV kai ai prwtai kai anabhqi proV me eiV to oroV kai grayw epi twn plakwn ta rhmata a hn en taiV plaxin taiV prwtaiV aiV sunetriyaV (Êxodo 34, 1)

 • kai meta tauta eishlqon oi leuitai leitourgein thn leitourgian autwn en th skhnh tou marturiou enanti aarwn kai enanti twn uiwn autou kaqwV sunetaxen kurioV tw mwush peri twn leuitwn outwV epoihsan autoiV (Números 8, 22)

 • kai eipen kurioV proV mwushn mh fobhqhV auton oti eiV taV ceiraV sou paradedwka auton kai panta ton laon autou kai pasan thn ghn autou kai poihseiV autw kaqwV epoihsaV tw shwn basilei twn amorraiwn oV katwkei en esebwn (Números 21, 34)

 • toiV pleiosin pleonaseiV thn klhronomian kai toiV elattosin elattwseiV thn klhronomian autwn ekastw kaqwV epeskephsan doqhsetai h klhronomia autwn (Números 26, 54)

 • kaqwV epoihsan moi oi uioi hsau oi katoikounteV en shir kai oi mwabitai oi katoikounteV en arohr ewV parelqw ton iordanhn eiV thn ghn hn kurioV o qeoV hmwn didwsin hmin (Deuteronômio 2, 29)

 • exoleqreusai eqnh megala kai iscurotera sou pro proswpou sou eisagagein se dounai soi thn ghn autwn klhronomein kaqwV eceiV shmeron (Deuteronômio 4, 38)

 • ina poluhmereushte kai ai hmerai twn uiwn umwn epi thV ghV hV wmosen kurioV toiV patrasin umwn dounai autoiV kaqwV ai hmerai tou ouranou epi thV ghV (Deuteronômio 11, 21)

 • kai einai se uperanw pantwn twn eqnwn wV epoihsen se onomaston kai kauchma kai doxaston einai se laon agion kuriw tw qew sou kaqwV elalhsen (Deuteronômio 26, 19)


“O Coração de Jesus não deixará cair no vazio a nossa oração se ela for plena de fé e de confiança.” São Padre Pio de Pietrelcina